Eiropas Parlaments

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 14. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 223.–234. pants — Eiropas Parlamenta loma, sastāvs un darbība

KĀDS IR ŠO PANTU MĒRĶIS?

Šajos pantos ir noteikta Eiropas Parlamenta (turpmāk tekstā “Parlaments”) loma, kompetences, sastāvs, mandāts un vēlēšanu procedūra.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Parlaments ir Eiropas Savienības iestāde, ko tieši ievēl ES pilsoņi un kas darbojas ES pilsoņu labā. Tādējādi tas pārstāv vairāk nekā 500 miljonus ES iedzīvotāju un šajā ziņā ir demokrātiskās varas izpausme. Parlamenta mītnes vietne ir Strasbūra (Francija). Eiropas Parlamenta deputātus uz 5 gadu termiņu ievēl tiešās vēlēšanās brīvā un aizklātā balsojumā (kopš 1979. gada) ar noteiktu deputātu skaitu katrai ES valstij. Parlaments, kā to pazīst mūsdienās, patiesībā ir radies, apvienojoties trīs iepriekšēju kopienu asamblejām — Eiropas Ogļu un tērauda kopienai (EOTK), Eiropas Ekonomikas kopienai (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopienai (Euratom) (1965. gada Apvienošanās līgums).

Pilnvaras

Parlamenta pilnvaras ir paplašinātas, vairākkārt pārskatot Eiropas līgumus. Parlamentam ir šādas pilnvaras:

Kompetences

Likumdošana

Budžets

Parlaments ir vienlīdzīgs ar Padomi visā ES gada budžeta pieņemšanas procedūrā. Budžeta pieņemšanas procedūru veido viens Parlamenta un viens Padomes lasījums; nepieciešamības gadījumā, lai panāktu vienošanos par kopīgu dokumentu, iestādes var vērsties Samierināšanas komitejā (LESD 314. pants).

Izpildvaras pārraudzība

Parlaments var veikt dažādus kontroles pasākumus attiecībā uz ES izpildvaras struktūru — Eiropas Komisiju:

Līgumu pārskatīšana

Sastāvs

EP deputātu skaitu no katras ES valsts nosaka, ņemot vērā vairākus faktorus:

Eiropadome pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas un ar tā piekrišanu vienprātīgi pieņem lēmumu, ar kuru nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu (LES 14. panta 2. punkts). ES līgumos ir izklāstīti tā sastāva noteikšanas pamatnoteikumi:

APKOPOJOŠĀ TABULA

Līgums

Panti

Priekšmets

Līgums par Eiropas Savienību (LES)

14.

Parlamenta loma un sastāvs

Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD)

223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234.

Eiropas Parlamenta darbība

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija, III sadaļa — Noteikumi attiecībā uz savienības iestādēm — 14. pants (OV C 202, 7.6.2016., 22.–23. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija (OV C 202, 7.6.2016, 1.–388. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Protokols (Nr. 6) par Savienības iestāžu, dažu struktūru, organizāciju un struktūrvienību atrašanās vietu (Vienīgais pants (a)) (OV C 202, 7.6.2016., 265. lpp.)

Eiropadomes Lēmums 2013/312/ES (2013. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu (OV L 181, 29.6.2013., 57.–58. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.12.2017