Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību 18. pants

Līguma par Eiropas Savienību 36. pants

KO DARA SAVIENĪBAS AUGSTAIS PĀRSTĀVIS ĀRLIETĀS UN DROŠĪBAS POLITIKAS JAUTĀJUMOS?

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (Augstais pārstāvis) atbild par ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) un kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) koordinēšanu un īstenošanu. Augstais pārstāvis vienlaicīgi ir arī viens no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem un šajā amatā nodrošina ES vispārējās ārējās darbības saskaņotību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Iecelšana

Pienākumi

Eiropas Ārējās darbības dienests

KONTEKSTS

Augstā pārstāvja amata juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienību 18. un 27. pants. Augstā pārstāvja amatu izveidoja ar 1999. gada Amsterdamas līgumu, bet ārpolitikas jomā Augstais pārstāvis dalīja pienākumus ar Eiropas komisāru ārējo sakaru jautājumos. Ar 2009. gada Lisabonas līgumu Augstā pārstāvja pilnvaras paplašināja un viņu padarīja par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku, lai Augstais pārstāvis varētu labāk pārstāvēt ES tās ārpolitikas mērķu īstenošanā.

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija, III sadaļa — Noteikumi attiecībā uz Savienības iestādēm, 18. pants (OV C 202, 7.6.2016., 26.–27. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija, V sadaļa — Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, 2. nodaļa — Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, 1. iedaļa — Kopīgi noteikumi, 36. pants (OV C 202, 7.6.2016., 35.–36. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.01.2020