Eiropas Komisija

 

KOPSAVILKUMS

Līguma par Eiropas Savienību 17. pants

Līguma par Eiropas Savienību 18. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 244. pants — Eiropas Komisijas loma, sastāvs, pilnvaras un darbība

LESD 245. pants — Eiropas Komisijas loma, sastāvs, pilnvaras un darbība

LESD 246. pants — Eiropas Komisijas loma, sastāvs, pilnvaras un darbība

LESD 247. pants — Eiropas Komisijas loma, sastāvs, pilnvaras un darbība

LESD 248. pants — Eiropas Komisijas loma, sastāvs, pilnvaras un darbība

LESD 249. pants — Eiropas Komisijas loma, sastāvs, pilnvaras un darbība

LESD 250. pants — Eiropas Komisijas loma, sastāvs, pilnvaras un darbība

KĀDS IR ŠO LĪGUMU PANTU MĒRĶIS?

Ar tiem nosaka ES izpildvaras struktūras — Eiropas Komisijas — lomu, sastāvu, pilnvaras, iecelšanas procedūras un darbību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Loma

1. Ierosina jaunus tiesību aktus — Komisija ir vienīgā ES iestāde, kas oficiāli iesniedz tiesību aktus apstiprināšanai Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. Pārvalda ES politiku un piešķir ES finansējumu — Komisija kopā ar Padomi un Parlamentu nosaka izdevumu prioritātes un sagatavo un īsteno ikgadējo budžetu.

3. Piemēro ES tiesību aktus — kopā ar ES Tiesu Komisija nodrošina, ka ES tiesību aktus pareizi piemēro visās ES valstīs.

4. Pārstāv ES starptautiski — Komisija pārstāv visas ES valstis starptautiskajās organizācijās (piemēram, Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO)).

Sastāvs

Priekšsēdētājs

Iecelšana

Apkopojošā tabula

Līgums par Eiropas Savienību

17.

Komisijas loma un sastāvs; Komisijas priekšsēdētāja iecelšana un pilnvaras

Līgums par Eiropas Savienību

18.

AP/PV iecelšana un pilnvaras

Līgums par Eiropas Savienības darbību

244., 245., 246., 247., 248., 249., 250.

Komisijas darbība

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija, III sadaļa — Noteikumi attiecībā uz Savienības iestādēm, 17. un 18. pants (OV C 202, 7.6.2016., 26.–27. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa — Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi, I sadaļa — Noteikumi par iestādēm, 1. nodaļa — Iestādes, 4. iedaļa — Komisija, 244., 245., 246., 247., 248., 249. un 250. pants (OV C 202, 7.6.2016., 155.–157. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropadomes Lēmums 2013/272/ES (2013. gada 22. maijs) par Eiropas Komisijas locekļu skaitu (OV L 165, 18.6.2013., 98. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.10.2017