Eiropas Atomenerģijas kopiena – informācijas slepenības pakāpes un piemērojamie drošības pasākumi

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (Euratom) Nr. 3 par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Drošības pasākumus un norādījumus par to piemērošanu izdod:

Drošības birojs, ko izveido Eiropas Komisija, īsteno šādas funkcijas:

Ikvienā ES iestādē, komitejā vai dienestā, kur gatavo vai kuru rīcībā ir ESI, ieceļ Drošības inspektoru. Drošības inspektori atbild par:

Slepenības pakāpes noteikšana, atļauju piešķiršana un drošības pārbaužu īstenošana

ESI praktiskā aizsardzība:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1958. gada 15. novembra.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

GALVENIE TERMINI

Funkcionālais modelis: reģistrētas tiesības, ar ko to īpašniekam tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības izmantot tehnisko izgudrojumu apmaiņā pret izgudrojuma publiskošanu. Šādas tiesības tiek piešķirtas tikai uz konkrētu periodu.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (Euratom) Nr. 3 par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu (OV 17, 6.10.1958., 406.–416. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Konsolidēts Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums – II sadaļa – Normas, kas jāievēro, lai veicinātu panākumus kodolenerģētikas jomā – 2. nodaļa: Informācijas izplatīšana – 3. iedaļa: Noteikumi attiecībā uz drošību – 24. pants (OV C 203, 7.6.2016., 15.–16. lpp.)

Konsolidēts Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums – II sadaļa – Normas, kas jāievēro, lai veicinātu panākumus kodolenerģētikas jomā – 2. nodaļa: Informācijas izplatīšana – 3. iedaļa: Noteikumi attiecībā uz drošību – 25. pants (OV C 203, 7.6.2016., 16.–17. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.05.2020