Eiropas uzņēmējdarbības statistika

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir ieviesti noteikumi attiecībā uz:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas uzņēmējdarbības statistika aptver:

Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēma ir autoritatīvs avots Eiropas uzņēmējdarbības statistikas sagatavošanai nolūkā iegūt augstas kvalitātes un saskaņotas statistikas uzņēmumu reģistru populācijas. Tā aptver:

ES valstu statistikas iestādes var izmantot šādus avotus, lai sagatavotu uzņēmējdarbības statistiku un izveidotu valstu statistikas uzņēmumu reģistrus:

Eiropas uzņēmējdarbības statistika attiecas uz šādām jomām:

Katrā jomā jāiekļauj viens vai vairāki galvenie temati, tostarp uzņēmumu populācija, darbības rezultāti, IKT izmantojums un e-komercija, P&A ieguldījumi, globālās vērtību ķēdes un preču un pakalpojumu starptautiska tirdzniecība. Tēmas ir sīkāk izklāstītas regulas I pielikumā.

Katra temata periodiskums (reizi mēnesī, reizi ceturksnī, reizi gadā vai reizi vairākos gados), pārskata periods un statistikas vienība ir norādīti II pielikumā.

ES valstīm:

Īpaši noteikumi attiecas uz konfidenciālu datu apmaiņu starp Eurostat, valsts statistikas iestādēm un centrālajām bankām un Eiropas Centrālo banku attiecībā uz starptautiskām uzņēmumu grupām un Savienības iekšējo preču tirdzniecību, ja tas tiek veikts vienīgi statistikas nolūkā.

Eurostat:

Komisija pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus, lai grozītu tiesību aktus, ar noteikumu, ka tie nerada ievērojamas papildu izmaksas vai slogu valsts iestādēm vai respondentiem.

Savienība var piešķirt finansiālu atbalstu valsts statistikas birojiem un citām iestādēm saistībā ar dažādām darbībām, piemēram, labākas kvalitātes vai zemāku izmaksu metodoloģiju izstrādei.

Atcelšana

Atceltās regulas:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2021. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Iepriekš statistiskā informācija par valsts uzņēmumu saimniecisko darbību balstījās uz dažādiem tiesību aktiem. Tas ietekmēja atsevišķu statistikas datu konsekvenci un integrētu pieeju uzņēmējdarbības statistikas izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā. Ar jauno regulu šie trūkumi tiek novērsti.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2152 (2019. gada 27. novembris) par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (OV L 327, 17.12.2019., 1.–35. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr 471/2009 (2009. gada 6. maijs par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (OV L 152, 16.6.2009., 23.–29. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 471/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 295/2008 (2008. gada 11. marts) par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija) (OV L 97, 9.4.2008., 13.–59. lpp)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 177/2008 (2008. gada 20. februāris), ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (OV L 61, 5.3.2008., 6.–16. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 716/2007 (2007. gada 20. jūnijs) attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību (OV L 171, 29.6.2007., 17.–31. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 808/2004 (2004. gada 21. aprīlis) attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (OV L 143, 30.4.2004., 49.–55. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004. gada 31. marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu (OV L 102, 7.4.2004., 1.–8. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 48/2004 (2003. gada 5. decembris) par ikgadējo Kopienas statistikas apkopošanu par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā (OV L 7, 13.1.2004., 1.–6. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1608/2003/EK (2003. gada 22. jūlijs) par Kopienas zinātnes un tehnoloģijas statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu (OV L 230, 16.9.2003., 1.–3. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku (OV L 162, 5.6.1998., 1.–15. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (EEK) Nr. 3924/91 (1991. gada 19. decembris) par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi (OV L 374, 31.12.1991., 1.–3. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.02.2020