To personu aizsardzība, kuras ziņo par ES tiesību aktu pārkāpumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par ES tiesību aktu pārkāpumiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti noteikumi un procedūras, kā aizsargāt “trauksmes cēlējus” – personas, kuras veic ziņošanu* par situācijām, kuras tās konstatējušas darba kontekstā saistībā ar ES tiesību aktu pārkāpumiem* galvenajās politikas jomās. Pārkāpumi ietver gan nelikumīgas darbības, gan bezdarbību vai ļaunprātīgu praksi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva ietver ziņojumus par:

Direktīva papildina konkrētus ES tiesību aktus, kas jau ietver noteikumus par trauksmes cēlējiem (īpaši par finanšu pakalpojumiem, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, transporta drošību un vides aizsardzību).

Direktīva:

Tiesību akts ietver plašu to personu diapazonu, kas darbojas privātajā un publiskajā sektorā, tostarp tos, kuri ziņo pēc tam, kad ir pārtrauktas darba attiecības:

Personas ir aizsargātas, ja tās par savām šaubām informē sabiedrību, ar nosacījumu, ka tās:

Ziņošanas procedūras ietver:

Tiesiskā aizsardzība

Lai saņemtu tiesisko aizsardzību, personai:

Trauksmes cēlēji:

ES dalībvalstu pienākumi:

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2019. gada 16. decembra, un ES valstu tiesību aktos tā jātransponē līdz 2021. gada 17. decembrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Ziņošana: mutiska vai rakstiska informācijas par pārkāpumiem paziņošana.
Pārkāpums: darbība vai bezdarbība, kas ir nelikumīga vai pretrunā ar ES tiesību aktu mērķiem.
Represijas: jebkāda tieša vai netieša rīcība darbā, kas varētu kaitēt trauksmes cēlējam.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 (2019. gada 23. oktobris) par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (OV L 305, 26.11.2019., 17.–56. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.05.2020