Ekodizaina prasības metināšanas aparātiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2019/1784, ar ko nosaka ekodizaina prasības metināšanas aparātiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2021. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Ar Direktīvu 2009/125/EK izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem. Komisijai ir jānosaka prasības tādiem ražojumiem, kuriem ir būtisks pārdošanas un tirdzniecības apjoms Savienībā un kuriem ir ievērojama ietekme uz vidi.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Ekodizains: politika, kuras mērķis ir ar labāka dizaina palīdzību uzlabot ražojuma sniegumu vides jomā visā tā aprites ciklā, jo īpaši tā energoefektivitāti.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Regula (ES) 2019/1784 (2019. gada 1. oktobris), ar ko nosaka ekodizaina prasības metināšanas aparātiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (OV L 272, 25.10.2019., 121.–135. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums: Ekodizaina darba plāns 2016.–2019. gadam (COM(2016) 773 final, 30.11.2016.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Noslēgt aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku (COM(2015) 614 final, 2.12.2015.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12.–33. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1025/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/ES (2012. gada 4. jūlijs) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 197, 24.7.2012., 38.–71. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10.–35. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 29.01.2020