Vīnes Konvencija par ozona slāņa aizsardzību

 

KOPSAVILKUMS:

Vīnes Konvencija par ozona slāņa aizsardzību

Lēmums 88/540/EEK par Vīnes Konvenciju ozona slāņa aizsardzībai un Monreālas Protokolu par vielām, kas noārda ozona slāni

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Līgumslēdzēju pušu vispārējās saistības ir veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu cilvēka veselību un vidi pret nelabvēlīgu ietekmi, kura ir vai varētu rasties tādas cilvēka darbības rezultātā, kura izmaina vai varētu izmainīt ozona slāni. Jo īpaši, balstoties uz atbilstošiem zinātniski tehniskiem apsvērumiem, Līgumslēdzējas puses:

Ozona slāņa pētījumos un zinātniskajos novērtējumos, iesaistot Līgumslēdzējas puses, tieši vai ar starptautisko institūciju starpniecību, galvenā uzmanība tiek pievērsta:

Papildus Līgumslēdzējām pusēm:

Līgumslēdzēju pušu konference (kurā tiek pārstāvētas visas parakstītājvalstis, un katrai no tām ir balsstiesības):

Kad pagājuši četri gadi kopš Konvencijas stāšanās spēkā, Līgumslēdzēja puse var iesniegt paziņojumu par izstāšanos no Konvencijas, kas stājas spēkā pēc viena gada.

KOPŠ KURA LAIKA KONVENCIJA UN LĒMUMS IR PIEMĒROJAMI?

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

Ozona slānis: atmosfēras ozona slānis virs planētas virsmas.
Līgumslēdzēja puses: valsts, kura ir ratificējusi konvenciju.

PAMATDOKUMENTI

Vīnes Konvencija par ozona slāņa aizsardzību (OV L 297, 31.10.1988., 10.–20. lpp.)

Padomes Lēmums 88/540/EEK (1988. gada 14. oktobris) par Vīnes Konvenciju ozona slāņa aizsardzībai un Monreālas Protokolu par vielām, kas noārda ozona slāni (OV L 297, 31.10.1988., 8.–9. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2009 (2009. gada 16. septembris) par ozona slāni noārdošām vielām (OV L 286, 31.10.2009., 1.–30. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1005/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Monreālas Protokols par ozona slāni noārdošām vielām. Eiropas Ekonomikas kopienas deklarācija (OV L 297, 31.10.1988., 21.–28. lpp.)

Padomes Lēmums 82/795/EEK (1982. gada 15. novembris) par piesardzības pasākumu pastiprināšanu, kuri attiecas uz hlorfluorogļūdeņražiem vidē (OV L 329, 25.11.1982., 29.–30. lpp.)

Padomes Lēmums 80/372/EEK (1980. gada 26. marts) par hlorfluorogļūdeņražiem vidē (OV L 90, 3.4.1980., 45. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 517/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (OV L 150, 20.5.2014., 195.–230. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.12.2019