Spriedumi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību – jurisdikcija, atzīšana un izpilde

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2019/1111 par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regula attiecas uz šādām civillietām*:

Uzturēšanas pienākumi ir izslēgti no šīs regulas darbības jomas.

Pārrobežu kontekstā ar šo regulu nosaka:

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantu un 1989. gada 20. novembra ANO Konvenciju par bērna tiesībām, kas īstenotas attiecīgos valstu tiesību aktos un procedūrās, svarīgākais apsvērums joprojām ir bērna intereses.

Ar šo regulu papildina 1980. gada Hāgas Konvenciju par bērna starptautiskas nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, kas attiecas uz lēmumiem par bērna atpakaļnodošanu tā izcelsmes valstī.

Atcelšana

Ar Regulu (ES) 2019/1111 no 2022. gada 1. augusta atceļ Regulu (EK) Nr. 2201/2003.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2022. gada 1. augusta. Daži noteikumi, kas attiecas uz deleģētajiem aktiem un prasību ES valstīm sniegt informāciju Eiropas Komisijai, ir piemērojami kopš 2019. gada 22. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Civillietas: tiesvedības civillietās un no tām izrietošie lēmumi. Šajā regulā šis jēdziens ietver jebkādus pieteikumus, pasākumus vai lēmumus, kas ir saistīti ar “vecāku atbildību” šajā regulā izmantotajā nozīmē un saskaņā ar tās mērķiem, kā arī atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai.
Aizgādnība: persona, kura ir likumīgi iecelta rūpēties par tādas personas interesēm, kura savas nepilngadības, spriestspējas trūkuma vai kādu citu iemeslu dēļ nespēj sevi aprūpēt pati. Šo statusu piemēro aizgādnībā esošai personai (piemēram, zīdainim, ko tiesībaizsardzības iestāde nodevusi aizgādņa aprūpē) piederoša īpašuma pārvaldniekam, kas nošķirts no personas aizbildņa.
Publiskie akti: Regulā (EK) Nr. 805/2004 publisks akts ir definēts kā:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (ES) 2019/1111 (2019. gada 25. jūnijs) par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (OV L 178, 2.7.2019., 1.–115. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (OV L 338, 23.12.2003., 1.–29. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2201/2003 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Regula (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (OV L 7, 10.1.2009., 1.–79. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.11.2019