Vides un veselības aizsardzība no noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

NOP ir potenciāli bīstamas ķīmiskas vielas, kas izplatās pāri valstu robežām tālu no to avotiem, tās ir noturīgas vidē, bioakumulējas*un tādējādi apdraud cilvēka veselību un vidi.

Ražošanas kontrole, laišana tirgū*, un izmantošana

Izņēmumi

Izplūžu ierobežošana, samazināšana līdz minimumam un novēršana

ES valstīm ir pienākums:

Atkritumi

Plānošana, pārraudzība un ziņošana

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2019. gada 15. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Bioakumulēties: uzkrāties dzīvu būtņu organismos.
Laist tirgū: par maksu vai bez maksas piegādāt vai darīt pieejamu trešai personai. Par “laišanu tirgū” uzskata arī importēšanu.
Izstrādājums: objekts, kam izgatavošanā piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs.
Atkritumu atgūšana: saskaņā ar definīciju Atkritumu pamatdirektīvā tā ir jebkura darbība, kuras rezultātā atkritumus izmanto kādam lietderīgam nolūkam, aizstājot citus materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī atkritumus sagatavo šādas funkcijas pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā plašākā nozīmē.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) (OV L 169, 25.6.2019., 45.–77. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3.–30. lpp.)

Direktīvas 2008/98/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1.–849. lpp.) Teksts publicēts atkārtoti ar labojumiem (OV L 136, 29.5.2007., 3.–280. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas paziņojums par piesardzības principu (COM(2000) 1 galīgā redakcija, 2.2.2000.)

Protokols par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 1979. gada Konvencijai par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos (OV L 81, 19.3.2004, 37.–71. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.10.2019