Gaistošo organisko savienojumu emisijas krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/42/EK, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šīs direktīvas, kas zināma kā “Krāsu direktīva”, mērķis ir ierobežot gaistošo organisko savienojumu (GOS*) kopējo emisiju saturu, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos. Tas palīdzētu novērst vai samazināt gaisa piesārņojumu, ko GOS rada, veidojot piezemes ozonu – zemes atmosfēras zemāko slāni.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu definē noteiktu krāsu un laku (izņemot aerosolus), kā arī transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu, tehniskās specifikācijas. Būtībā tie ir pārklājumi, ko izmanto ēkām vai transportlīdzekļiem. Šie produkti ir uzskaitīti direktīvas I pielikumā norādītajās apakškategorijās.

Ar šo direktīvu papildina Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par ķīmisko vielu un maisījumu marķēšanu un uzliek ES valstīm par pienākumu nodrošināt, lai attiecīgie produkti tiktu laisti tirdzniecībā tikai tad, ja to GOS saturs nepārsniedz direktīvas II pielikumā noteiktās robežvērtības (robežās no 30 līdz 750 gramiem/litrā (g/l) krāsām un lakām), un atbilstu marķēšanas prasībām. Etiķetē norāda:

Direktīvas II pielikumā ir uzskaitītas arī maksimālās GOS satura robežvērtības transportlīdzekļu galīgās apdares materiāliem. Eiropas Komisija pielāgos šo sarakstu, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību.

ES valstīm ir jāziņo par uzraudzības programmas rezultātiem, lai parādītu direktīvas prasību ievērošanu, kā arī atbilstību licencēto produktu kategorijām un apjomiem. Šī informācija jāsniedz Komisijai reizi piecos gados. Valstīm ir jāatļauj tādu produktu brīva aprite, kas lietošanai gatavā veidā atbilst direktīvas prasībām. Tām arī jānosaka sankcijas gadījumos, kad pārkāpti valsts noteikumi, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un jānodrošina to īstenošana.

Komisija šo ziņojumu iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei, izskatot:

Komisija arī iesniedza ziņojumu, kurā ņemti vērā tehnoloģiju sasniegumi krāsu, laku un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu ražošanā. Šajā ziņojumā izskatīta plašāka piemērošanas joma un potenciāls tam, lai veiktu turpmākus GOS satura samazinājumus produktos, uz kuriem attiecas šī direktīva, ietverot iespējamo nošķiršanu starp krāsām, kuras lieto iekšdarbiem un āra darbiem.

Ar Krāsu direktīvu grozīja iepriekšējo GOS šķīdinātāju emisiju direktīvu (Direktīvu 1999/13/EK, kas kopš tā laika ir tikusi atcelta ar Direktīvu 2010/75/ES jeb Rūpniecisko emisiju direktīva), no tās piemērošanas jomas svītrojot transportlīdzekļu galīgās apdares apakšaktivitāti (autotransporta līdzekļu pārklāšana, ko ārpus ražošanas iekārtām veic kā daļu no transportlīdzekļa remonta, aizsardzības vai dekoratīvās apdares). Tagad šī aktivitāte ir iekļauta Krāsu direktīvas piemērošanas jomā.

Izņēmuma kārtā (“atkāpes” veidā) šāda atbilstība nav jānodrošina attiecībā uz krāsām, lakām un transportlīdzekļu galīgās apdares produktiem, ko paredzēts izmantot:

Uzraudzības un ziņošanas prasības no 2021. gada 16. jūlija atceļ un aizstāj ar Regulu (ES) 2019/1020 par valsts tirgus uzraudzības stratēģiju.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 30. aprīļa, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2005. gada 30. oktobrim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Gaistošs organisks savienojums (GOS): jebkāds organisks savienojums ar augstu tvaika spiedienu parastā istabas temperatūrā, kura viršanas sākuma temperatūra ir mazāka par vai vienāda ar 250 °C, kā rezultātā liels daudzums molekulu iztvaiko un nonāk apkārtējā gaisā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/42/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK (OV L 143, 30.4.2004., 87.–96. lpp.)

Direktīvas 2004/42/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1020 (2019. gada 20. jūnijs) par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 (OV L 169, 25.6.2019., 1.–44. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 17.12.2016., 1.–31. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) (OV L 334, 17.12.2010., 17.–119. lpp.)

Direktīvas 2010/75/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1.–1355. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/81/EK (2001. gada 23. oktobris) par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām (OV L 309, 27.11.2001., 22.–30. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.10.2019