e-kohēzija — elektroniska administrēšana bez papīriem

 

KOPSAVILKUMS:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1011/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz paraugiem, saskaņā ar kuriem iesniedz noteiktu informāciju Komisijai, un sīki izstrādātiem noteikumiem saistībā ar informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un vadošajām iestādēm, sertifikācijas iestādēm, revīzijas iestādēm un starpniekstruktūrām

Īstenošanas regula (ES) Nr. 184/2014, kas atbilst Regulai (ES) Nr. 1303/2013 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem, un ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par ESI fondiem, par noteikumiem un nosacījumiem elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju, kā arī par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” un tā ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru

KĀDS IR ŠO REGULU MĒRĶIS?

Abās regulās ir paredzēti detalizēti noteikumi attiecībā uz Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1303/2013 (skatīt kopsavilkumu).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regulā (ES) Nr 1011/2014 ir noteikts:

Elektroniskajām datu apmaiņas sistēmām* starp atbalsta saņēmējiem un vadošajām iestādēm, sertifikācijas iestādēm, revīzijas iestādēm un starpniekstruktūrām (e-kohēzija) jānodrošina administratīvo pārbaudi attiecībā uz katru atbalsta saņēmēju iesniegto atlīdzības pieteikumu. Drukātus dokumentus var pieprasīt tikai izņēmuma gadījumos pēc riska analīzes un tikai tad, ja drukātie dokumenti ir skenēto, elektroniskajās datu apmaiņas sistēmās augšupielādēto dokumentu oriģinālās versijas. Dokumentu un datu apmaiņa ietver ziņošanu par izpildes gaitu, maksājuma pieprasījumiem un tādas informācijas apmaiņu, kas saistīta ar vadības pārbaudēm un revīziju.

Elektroniskajām datu apmaiņas sistēmām:

Regula (ES) Nr. 184/2014

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 4. punktu visu oficiālo informācijas apmaiņu starp dalībvalsti un Komisiju veic, izmantojot elektronisku datu apmaiņas sistēmu. Regulā (ES) Nr. 184/2014 ir paredzēti noteikumi un nosacījumi attiecībā uz minēto elektroniskās datu apmaiņas sistēmu (SFC2014).

SFC2014 ir pieejama dalībvalstīm un Komisijai vai nu tieši caur interaktīvu lietotāja saskarni (piemēram, tīmekļa lietojumprogrammu) vai caur tehnisku saskarni, kas izmanto iepriekš definētus protokolus (piemēram, tīmekļa pakalpojumus), kas ļauj automātiski sinhronizēt un nosūtīt datus starp dalībvalstu informācijas sistēmām un SFC2014. Regulā ir noteiktas arī prasības attiecībā uz darbību un datu drošību SFC2014 lietošanas gaitā.

Regulā ir noteikta arī nomenklatūra Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punktā minētajām intervences kategorijām, kā arī citi kodi, kas jāattiecina uz attiecīgajām darbībām.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS REGULAS IR PIEMĒROJAMAS?

KONTEKSTS

Skatīt arī:

GALVENIE TERMINI

Elektroniskās datu apmaiņas sistēmas: mehānismi un instrumenti, kas nodrošina dokumentu un datu, tostarp audiovizuālo mediju materiālu, skenētu dokumentu un elektronisku failu, elektronisku apmaiņu.

PAMATDOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1011/2014 (2014. gada 22. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz paraugiem, saskaņā ar kuriem iesniedz noteiktu informāciju Komisijai, un sīki izstrādātiem noteikumiem saistībā ar informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un vadošajām iestādēm, sertifikācijas iestādēm, revīzijas iestādēm un starpniekstruktūrām (OV L 286, 30.9.2014., 1.–74. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1101/2014 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 184/2014 (2014. gada 25. februāris), ar kuru nosaka elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju piemērojamos noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” pieņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru (OV L 57, 27.2.2014., 7.–20. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 (2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 347, 20.12.2013., 259.–280. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.01.2020