Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma – informācija par trešo valstu valstspiederīgo notiesājošiem spriedumiem (ECRIS-TCN)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2019/816, ar ko izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu Savienības dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šo regulu piemēro tādu trešo valstu valstspiederīgo identitātes informācijas apstrādei, attiecībā uz kuriem dalībvalstīs ir pasludināti notiesājoši spriedumi*, lai identificētu dalībvalstis, kur šādi notiesājoši spriedumi ir pasludināti. Šīs regulas noteikumi vienlīdz attiecas arī uz ES pilsoņiem, kuriem arī nav ES valstspiederības. Informāciju par pašu spriedumu var iegūt tikai no tās Savienības dalībvalsts, kurā tas izdots, un to var iegūt, izmantojot ECRIS.

ECRIS-TCN sistēmas tehniskā arhitektūra:

Valstu iestādes, cik ātri vien iespējams, izveido datu ierakstu ECRIS-TCN sistēmā par katru notiesāto trešās valsts valstspiederīgo. Datu ierakstā ietilpst:

Valstu iestādes var izmantot ECRIS-TCN, lai iegūtu informāciju par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem, ja tas ir nepieciešams kriminālprocesa vajadzībām pret minēto personu vai:

Eurojust, Europol un EPPO:

Trešās valstis un starptautiskās organizācijas kriminālprocesa vajadzībām var vērsties pie Eurojust ar lūgumiem sniegt informāciju. Ja ir konstatēts trāpījums*, un attiecīgā dalībvalsts tam piekrīt, Eurojust dara zināmu trešajai valstij vai starptautiskajai organizācijai attiecīgās dalībvalsts nosaukumu, lai tās varētu lūgt šai valstij sniegt informāciju no sodāmības reģistra.

Dati:

eu-LISA atbild par šādiem uzdevumiem:

Dalībvalstīm jānodrošina:

Privātpersona vai dalībvalsts, kurai nodarīts kaitējums saistībā ar rīcību, kas ir pretrunā ar regulu, ir tiesības saņemt kompensāciju no:

Trešo valstu valstspiederīgie var sazināties ar dalībvalsts centrālo iestādi, lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu vai izmantošanas ierobežošanu.

Jebkādai ECRIS-TCN sistēmā ievadīto datu ļaunprātīgai izmantošanai piemēro sankcijas vai disciplinārus pasākumus.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs uzrauga eu-LISA veiktās personas datu apstrādes darbības un vismaz reizi trijos gados veic revīziju, kuras rezultātus nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2019. gada 11. jūnija. Lai nodrošinātu pienācīgu ECRIS-TCN darbību, dalībvalstīm pēc iespējas ātrāk ir jāīsteno nepieciešamie pasākumi, lai panāktu atbilstību. Pirms Komisija nosaka datumu, no kura dalībvalstis var sākt ievadīt datus ECRIS-TCN sistēmā, tai ir jāpārliecinās par to, vai ir izpildīti konkrēti nosacījumi.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Notiesājošs spriedums: jebkurš krimināltiesas pieņemts galīgs lēmums, ar ko fizisku personu notiesā par noziedzīgu nodarījumu, ciktāl šāds lēmums ir iekļauts notiesāšanas dalībvalsts sodāmības reģistrā.
Trāpījums: ir atbilstība, kas konstatēta, salīdzinot identitātes informāciju, kas reģistrēta centrālajā sistēmā, un identitātes informāciju, kas izmantota meklēšanai.
ECRIS ieteicamā īstenošanas programmatūra: programmatūra, ko izstrādājusi Komisija un kas darīta pieejama dalībvalstīm, lai apmainītos ar sodāmības reģistra informāciju, izmantojot ECRIS sistēmu.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/816 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726 (OV L 135, 22.5.2019., 1.–26. lpp.)

Regulas (ES) 2019/816 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI (2009. gada 26. februāris) par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm (OV L 93, 7.4.2009., 23.–32. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1727 (2018. gada 14. novembris) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI (OV L 295, 21.11.2018., 138.–183. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1726 (2018. gada 14. novembris) par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 295, 21.11.2018., 99.–137. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39.–98. lpp.)

Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1.–71. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53.–114. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 21.04.2020