Aizsardzība pret augiem kaitīgajiem organismiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir palīdzēt augiem kaitīgo organismu un slimību apkarošanā, kas ir daļa no ES fitosanitārā režīma, īstenojot efektīvākus pasākumus, lai aizsargātu ES un tās augus, veicinot drošu tirdzniecību un mazinot klimata pārmaiņu ietekmi, tai skaitā:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Karantīnas organismi

Ir noteikti kritēriji tādu karantīnas organismu identificēšanai, kurus nedrīkst ievest un nedrīkst izplatīt ES. Aizsargājamās zonas karantīnas organismi ir tādi organismi, kuru kontrole ir nepieciešama vienīgi noteiktās ES daļās.

Prioritārie kaitīgie organismi

Augu pases un fitosanitārie sertifikāti

Imports

Šīs regulas mērķis ir novērst kaitīgu organismu ievešanu ES. Ar to paredz uz risku balstītus un profilaktiskus pasākumus, lai ES aizsargātu no kaitīgiem organismiem, kurus varētu ievest ar augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kuru izcelsme ir valsts ārpus ES, pamatojoties uz minētā riska sākotnējo novērtējumu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2019. gada 14. decembra.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

GALVENIE TERMINI

Fitosanitārais pasākums: oficiāls pasākums, kura mērķis ir novērst karantīnas organismu ievešanu vai izplatīšanos vai ierobežot reglamentētu nekarantīnas organismu ekonomisko ietekmi.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4.–104. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 35.–55. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 652/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK (OV L 189, 27.6.2014., 1.–32. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 652/2014 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 228/2013 (2013. gada 13. marts), ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 23–40. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.07.2019