Lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēde — negodīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šiem noteikumiem aizsargā mazos un vidējos piegādātājus, kā arī lielākus piegādātājus, kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 350 miljonus. Aizsardzība ir atkarīga no piegādātāja un pircēja relatīvā lieluma gada apgrozījuma ziņā. Šos piegādātājus pēc apgrozījuma iedala piecās apakškategorijās:

Negodīgas tirdzniecības prakses aizliegums

Ar šo direktīvu aizliedz tālāk uzskaitītos negodīgas tirdzniecības prakses veidus jebkādos apstākļos:

Ar direktīvu aizliedz tālāk uzskaitītos negodīgas tirdzniecības prakses veidus, izņemot tad, ja piegādātājs un pircējs par to ir skaidri un nepārprotami vienojušies:

Sūdzības un konfidencialitāte

ES valstis ieceļ valsts izpildiestādes. Piegādātāji var iesniegt sūdzības savas valsts izpildiestādē vai tā pircēja izcelsmes valsts izpildiestādē, kas tiek turēts aizdomās par iesaistīšanos aizliegtā tirdzniecības praksē.

Ja sūdzības iesniedzējs to pieprasa, izpildiestādei ir jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai pienācīgi aizsargātu sūdzības iesniedzēja identitāti un jebkādu citu informāciju, kuras izpaušana kaitētu sūdzības iesniedzēja vai piegādātāju interesēm.

Kompetento iestāžu pilnvaras

Izpildiestādēm ir jābūt pilnvarām un zināšanām, lai:

ES valstis var mudināt izmantot efektīvas, alternatīvas un brīvprātīgas strīdu izšķiršanas procedūras.

ES valstīm ir jānodrošina, ka izpildiestādes efektīvi sadarbojas savā starpā un ar Komisiju un ka tās cita citai sniedz savstarpēju palīdzību izmeklēšanā, kam ir pārrobežu dimensija.

Eiropas Komisijai darbā palīdz Lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija Eiropas Savienībā, kas ir izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (skatīt kopsavilkumu Lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija Eiropas Savienībā).

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

ES valstu tiesību aktos tā ir jātransponē līdz 2021. gada 1. maijam. ES valstīm pasākumi ir jāpiemēro līdz 2021. gada 1. novembrim.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/633 (2019. gada 17. aprīlis) par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē (OV L 111, 25.4.2019., 59.–72. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/943 (2016. gada 8. jūnijs) par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (OV L 157, 15.6.2016., 1.–18. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671.–854. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1.–10. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.08.2019