Eiropas Elektronisko sakaru kodekss

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2018/1972, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vispārējie mērķi:

ES valstu pienākumi:

Jauni mērķi un uzdevumi

Papildus esošo tiesību aktu aizstāšanai un atcelšanai ar šo direktīvu ievieš vairākus jaunus mērķus un uzdevumus.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2018. gada 20. decembrī.

Ar Direktīvu (ES) 2018/1972 pārstrādā un aizstāj direktīvas 2002/19/EK, 2002/20/EK un 2002/21/EK (un to turpmākos grozījumus), kas bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2003. gadam. Direktīvas (ES) 2018/1972 jaunos noteikumu piemēro un tie jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2020. gada 21. decembrim.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

GALVENIE TERMINI

5G: jaunākās paaudzes šūnu mobilie sakari, kas nodrošina lielāku datu pārraides ātrumu, mazāku latentumu, enerģijas ietaupījumus, izmaksu samazinājumu, lielāku sistēmas veiktspēju un labāku ierīču savienojamību.
Simetriskā regulēšana: vienāda visu tīkla pakalpojumu sniedzēju regulēšana (pretstatā asimetriskai regulēšanai, kas diferencē pakalpojumu sniedzējus parasti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp mazāk un vairāk svarīgiem pakalpojumu sniedzējiem).

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (OV L 321, 17.12.2018., 36–214. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1971 (2018. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (OV L 321, 17.12.2018., 1–35. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/1148 (2016. gada 6. jūlijs) par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1.–30. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2120 (2015. gada 25. novembris), ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 310, 26.11.2015., 1.–18. lpp.)

Regulas (ES) 2015/2120 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/758 (2015. gada 29. aprīlis) par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77.–89. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/61/ES (2014. gada 15. maijs) par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai (OV L 155, 23.5.2014., 1–14. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 531/2012 (2012. gada 13. jūnijs) par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 172, 30.6.2012., 10.–35. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 243/2012/ES (2012. gada 14. marts), ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7.–17. lpp.)

Eiropas parlamenta un padomes lēmums Nr. 676/2002/EK (2002. gada 7. marts) par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (OV L 108, 24.4.2002., 1–6. lpp.)

Eiropas parlamenta un padomes Direktīva 2002/19/EK (2002. gada 7. marts) par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 7–20. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/20/EK (2002. gada 7. marts) par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (Atļauju izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 21–32. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 33–50. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37–47. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.06.2019