Atjaunojamā enerģija

 

KOPSAVILKUMS

Direktīva (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Viens no ES enerģētikas politikas mērķiem ir veicināt enerģijas atjaunojamos veidus. No atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas pieaugošs lietojums ir svarīga daļa no pasākumu kopuma, kas nepieciešams, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un ievērotu 2015.gada Parīzes nolīgumu klimata pārmaiņu jomā un ES klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam.

Šī pārstrādātā direktīva kopā ar pārskatīto Energoefektivitātes direktīvu un jauno Pārvaldības regulu ir daļa no paketes Tīru enerģiju ikvienam Eiropā, kuras mērķis ir nodrošināt jaunus, vispusīgus noteikumus par enerģijas regulējumu nākamajai desmitgadei.

Direktīva:

Direktīvā ir iekļauta šāda informācija:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2018. gada 24. decembra, un ES valstu tiesību aktos tā ir jātransponē līdz 2021. gada 30. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem: enerģija no atjaunojamiem nefosilajiem energoresursiem, proti, vēja, saules (saules siltumenerģija un saules fotoelementu enerģija) un aerotermālā, ģeotermālā, hidrotermālā enerģija, apkārtējā siltuma, plūdmaiņu, viļņu un cita jūras enerģija, hidroenerģija un biomasas, atkritumu poligonu gāzes, notekūdeņu attīrīšanas staciju gāzes un biogāzes enerģija.
Netiešs zemes izmantojuma izmaiņu risks: zemes lietojuma izmaiņas notiek, audzējot vairāk kultūru etanola un biodīzeļa ražošanai, reaģējot uz pieaugušo biodegvielas globālo pieprasījumu. Var pastāv neuzraudzītas sekas, tostarp palielinātas oglekļa emisijas.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) (OV L 328, 21.12.2018., 82.–209. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 21.12.2018., 1.–77. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2002 (2018. gada 11. decembris), ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (OV L 328, 21.12.2018., 210.–230. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1.–56. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16.–62. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 31.01.2019