Energoefektivitāte

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti

Direktīva (ES) 2018/2002, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvas 2012/27/ES un to grozošā tiesību akta mērķis ir pielāgot ES enerģētikas tiesību aktus 2030. gadam noteiktajiem energoefektivitātes un klimata mērķiem, kā arī veicināt enerģētikas savienības stratēģijas īstenošanu, lai:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvas 2012/27/ES mērķis bija līdz 2020. gadam par 20 % uzlabot energoefektivitāti, salīdzinot ar 1990. gada līmeņiem, un tajā visām ES valstīm bija noteikta prasība noteikt valsts energoefektivitātes mērķus, lai to panāktu. Ar to veicina energoefektivitāti* visā ES ar kopējas pasākumu sistēmas palīdzību, kas ietver visu energoapgādes ķēdi no enerģijas ražošanas, līdz sadalei un galapatēriņam.

Šī direktīva, kas pārskatīta ar Direktīvu (ES) 2018/2002, kopā ar pārskatīto Atjaunojamās enerģijas direktīvu un jauno Pārvaldības regulu ir daļa no tiesību aktu kopuma Tīru enerģiju ikvienam Eiropā.

Galvenie 2012. direktīvas grozījumi:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva 2012/27/ES ir piemērojama kopš 2012. gada 4. decembra, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2014. gada 5. jūnijam.

Direktīva (ES) 2018/2002 ir piemērojama kopš 2018. gada 24. decembra, un tā ir jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2020. gada 25. jūnijam. Izņēmums ir vairāki grozīti noteikumi, kuru transponēšanas termiņš ir 2020. gada 25. oktobris. Tie attiecas uz šādiem jautājumiem:

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Energoefektivitāte: attiecība starp iegūto jaudu, pakalpojumiem, precēm vai enerģiju un ieguldīto enerģiju.

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1.–56. lpp.)

Direktīvas 2012/27/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2002 (2018. gada 11. decembris), ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (OV L 328, 21.12.2018., 210.–230. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai. Tīru enerģiju ikvienam Eiropā (COM(2016) 860 final, 30.11.2016.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai. Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku (COM(2015) 80 final, 25.2.2015.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Kā īstenot energoefektivitātes direktīvu — Komisijas norādījumi (COM(2013) 762 final, 6.11.2013.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2019