Kontroles pasākumi skaidrai naudai, kuru ieved ES teritorijā vai izved no tās

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2018/1672 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved ES teritorijā vai izved no tās

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar regulu izveido kontroles pasākumus skaidrai naudai*, ko ieved ES teritorijā vai izved no tās. Ar tiem ir paredzēts atbalstīt pasākumus, kas noteikti Direktīvā (ES) 2015/849, kas vērsta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ikvienai personai, kura ieved ES teritorijā vai izved no tās 10 000 EUR vai vairāk, ir jādeklarē skaidra nauda attiecīgās valsts iestādēm un rakstveidā vai elektroniski jāsniedz šāda informācija:

ES valstu iestādēm ir šādas tiesības:

ES valstu iestādēm ir šādi pienākumi:

ES valstu valdību pienākumi:

Komisija:

Atcelšana

Ar Regulu (ES) 2018/1672 aizstāj un atceļ Regulu (EK) Nr. 1889/2005 no 2021. gada 2. jūnija.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2021. gada 3. jūnija, izņemot noteikumus attiecībā uz Komisijas darbu tehnisko pasākumu jomā, kas ir piemērojami kopš 2018. gada 2. decembra.

KONTEKSTS

Regula ir daļa no ES pasākumiem, kuru mērķis ir cīnīties pret teroristu finansēšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un citām noziedzīgām darbībām.

Ar to paplašina līdzšinējo “skaidras naudas” definīciju, papildus banknotēm iekļaujot arī čekus, ceļojumu čekus, priekšapmaksas kartes un zeltu.

GALVENIE TERMINI

Skaidra nauda: banknotes un monētas, čeki, ceļojumu čeki, priekšapmaksas kartes, zelts gabalos.
Pārvadātājs: jebkura fiziska persona, kas iebrauc ES vai izbrauc no tās, vedot skaidru naudu pie sevis, bagāžā vai transportlīdzeklī.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1672 (2018. gada 23. oktobris) par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu (OV L 284, 12.11.2018., 6.–21. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1673 (2018. gada 23. oktobris) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām (OV L 284, 12.11.2018., 22.–30. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73.–117. lpp.)

Direktīvas (ES) 2015/849 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.02.2019