Pekinas līgums par audiovizuālo izpildījumu

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2013/275/ES par to, lai ES vārdā parakstītu Pekinas līgumu par audiovizuālo izpildījumu

Pekinas līgums par audiovizuālo izpildījumu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar šo lēmumu apstiprina Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Pekinas līguma par audiovizuālo izpildījumu (Pekinas līgums) parakstīšanu ES vārdā, kad tas tiks noslēgts oficiāli.

Ar šo līgumu modernizē intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību dziedātājiem, mūziķiem, dejotājiem un aktieriem, kas uzstājas ar audiovizuālu izpildījumu kinofilmās un televīzijā, ietverot arī mūziķu priekšnesumus DVD diska vai citu audiovizuālu platformu formātā.

Tā mērķis ir pozitīvi ietekmēt visas parakstītājas puses, tostarp jaunattīstības un attīstītās valstis, attiecībā uz ekonomikas attīstību, audiovizuālo darbu izpildītāju statusa uzlabošanu un kultūru daudzveidību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Līgums izpildītājiem garantē to mantiskās tiesības attiecībā uz to klātienes un ierakstītiem izpildījumiem, kā arī noteiktas personiskas tiesības, ar kurām atjaunina Romas Konvenciju par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību (1961), lai to pielāgotu digitālajam laikmetam, un papildina WIPO līgumu par izpildījumu un fonogrammām (WPPT).

Ierakstītie izpildījumi

Līgumā izpildītājiem ir piešķirtas četru veidu mantiskās tiesības attiecībā uz to izpildījumiem, kas fiksēti (ierakstīti) audiovizuālos formātos, piemēram, videoierakstos:

Klātienes izpildījumi

Turklāt līgums izpildītājiem piešķir trīs veidu mantiskās tiesības attiecībā uz nefiksētiem (klātienes) izpildījumiem:

Personiskās tiesības

Līgums izpildītājam piešķir tiesības prasīt tikt identificētam kā izpildītājam, un tiesības iebilst pret jebkādu tā izpildījuma izkropļošanu, sagrozīšanu vai citādu pārveidošanu, kas var kaitēt izpildītāja reputācijai.

Tiesību nodošana

Līgumslēdzējas puses savos tiesību aktos var noteikt, ka pēc tam, kad izpildītājs ir piekritis sava izpildījuma ierakstīšanai (fiksēšanai audiovizuālā fiksācijā), noteiktās ekskluzīvās tiesības pieder šāda ieraksta producentam (ja vien kādā līgumā starp izpildītāju un producentu nav paredzēts citādi). Neatkarīgi no iepriekš aprakstītās ekskluzīvo tiesību nodošanas valstu tiesību aktos vai citos nolīgumos izpildītājam var noteikt tiesības saņemt autoratlīdzību vai taisnīgu atlīdzību par jebkādu izpildījuma izmantošanu saskaņā ar šo līgumu.

Izņēmumi, izpilde un tiesiskā aizsardzība

Līgumā ir pieļauti ierobežojumi un izņēmumi, ja tie atbilst Bernes Konvencijai par literatūras un mākslas darbu aizsardzību. Līgumslēdzējas puses var tos papildināt ar jauniem digitālajai videi atbilstošiem izņēmumiem un ierobežojumiem, ja tiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi. Šis līgums attiecas uz esošiem un jauniem ierakstītiem materiāliem, taču puses var nolemt, ka līgums neaizsargā esošus materiālus no citām valstīm. Šādā gadījumā attiecīgajām valstīm ir tiesības piemērot tādus pašus ierobežojumus esošajiem materiāliem no līgumslēdzējām valstīm.

Līgumslēdzējām pusēm ir jāparedz tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret digitālās šifrēšanas, ko izpildītāji izmanto savu tiesību aizsardzībai, apiešanu un pret tādas informācijas (piemēram, informācija, kas identificē izpildītāju) dzēšanu vai grozīšanu, kas nepieciešama tiesību pārvaldībai, piemēram, licencēšanai un autoratlīdzību sadalei.

Pusēm ir jāparedz izpildes procedūras un tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ar kuriem novērst līguma pārkāpumus un atturēt no šādiem pārkāpumiem.

Ar šo līgumu izveido Līgumslēdzēju pušu asambleju, kuras uzdevums ir uzturēt un pilnveidot līgumu.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Lēmumu parakstīja 2013. gada 10. jūnijā. Tas stāsies spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad līgumu būs ratificējušas 30 par līgumslēdzējām pusēm kļūt tiesīgās puses.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 2013/275/ES (2013. gada 10. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Pekinas līgumu par audiovizuālo izpildījumu (OV L 160, 12.6.2013., 1. lpp.)

Pekinas līgums par audiovizuālo izpildījumu (OV nav publicēts)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2019