Aktīvu iesaldēšana un konfiskācija

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2018/1805 — iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir atvieglot noziedzīgu aktīvu pārrobežu atgūšanu un palīdzēt nodrošināt efektīvāku nelikumīgas izcelsmes līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju.

Regula ir daļa no rīcības plāna, ko izstrādājusi Eiropas Komisija, lai pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu. Ar to veicina drošības savienības izveidi, nodrošinot, ka noziedzniekiem tiek atņemti viņu aktīvi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šajā regulā paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem ES valsts atzīst un savā teritorijā izpilda iesaldēšanas rīkojumus* un konfiskācijas rīkojumus*, ko cita ES valsts izdevusi saistībā ar procesu krimināllietās.

Galvenie aspekti

Tālāk aprakstīti regulas galvenie aspekti:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā būs piemērojama no 2020. gada 19. decembra.

KONTEKSTS

Šī regula papildina jau pieņemtos tiesību aktus policijas un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās ES, kas ietver šādas direktīvas:

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Iesaldēšanas rīkojums: lēmums, ko izdevusi vai apstiprinājusi izdevējiestāde, lai novērstu īpašuma iznīcināšanu, pārveidošanu, pārvietošanu, nodošanu vai atbrīvošanos no tā, nolūkā to konfiscēt.
Konfiskācijas rīkojums: galīgais sods vai tiesas noteikts pasākums saistībā ar krimināllietu par noziedzīgu nodarījumu, ar kuru paredz fiziskas vai juridiskas personas īpašuma galīgu atsavināšanu.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1805 (2018. gada 14. novembris) par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējo atzīšanu (OV L 303, 28.11.2018., 1.–38. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1.–8. lpp.)

Direktīvas (ES) 2016/1919 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 21.5.2016., 1.–20. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei. Eiropas Drošības programmas īstenošana cīņā pret terorismu un virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību (COM(2016) 230 final, 20.4.2016.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV L 65, 11.3.2016., 1.–11. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par rīcības plānu par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu (COM(2016) 50 final, 2.2.2016.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā (OV L 127, 29.4.2014., 39.–50. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (OV L 294, 6.11.2013., 1.–12. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1.–10. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1.–7. lpp.)

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem (OV L 328, 24.11.2006., 59.–78. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Pamatlēmums 2003/577/TI (2003. gada 22. jūlijs) par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus (OV L 196, 2.8.2003., 45.–55. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (OV L 130, 1.5.2014., 1.–36. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.02.2019