ES ierobežojoši pasākumi pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums (KĀDP) 2018/1544 – ierobežojoši pasākumi pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

Regula (ES) 2018/1542 – ierobežojoši pasākumi pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS UN LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar lēmumu (kas pieņemts ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas kontekstā) un regulu (kas pieņemta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 215. pantu) ievieš jaunu, “tematisku ” ES sankciju režīmu, lai pretotos apdraudējumam, ko rada ķīmisko ieroču* izmantošana un izplatīšana.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lēmums (KĀDP) 2018/1544

Lēmumā ir noteikts, ka ES valstīm ir jāveic pasākumi, lai nepieļautu, ka to teritorijās ieceļo vai tās tranzītā šķērso fiziskas personas un organizācijas, kas ir tieši atbildīgas par ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu, kā arī personas vai organizācijas, kas sniedz tām finansiālu, tehnisku vai materiālu atbalstu vai palīdz tām, tās iedrošina vai ir saistītas ar šādām personām vai organizācijām.

Ir pieļaujami daži izņēmumi, piemēram:

ES valstīm ir jāiesaldē jebkādi līdzekļi un saimnieciskie resursi* kas pieder, ir īpašumā, turējumā vai kontrolē attiecīgajām personām vai organizācijām. Izņēmuma kārtā var atļaut atsevišķu šādu līdzekļu atbrīvošanu, piemēram, ja tie ir vajadzīgi:

Šādos gadījumos ES valstīm ir jāinformē citas ES valstis un Eiropas Komisija.

Padome ir atbildīga par mērķa fizisko personu un organizāciju saraksta, kas atrodams lēmuma pielikumā, sagatavošanu un grozīšanu. Padome pieņem lēmumu vienbalsīgi pēc kādas ES valsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma.

Pēc tam Padome šo lēmumu paziņo attiecīgajai fiziskajai personai (vai fiziskajām personām) vai organizācijai (vai organizācijām) vai nu tieši, ja ir zināma tās adrese, vai netieši, publicējot paziņojumu.

Regula (ES) 2018/1542

Ar šo regulu:

Finanšu iestādes vai kredītiestādes, kas saņem naudaslīdzekļus, kurus trešās personas pārskaita uz sarakstā minētas fiziskas personas vai organizācijas kontu, var kreditēt iesaldētos kontus, taču tiks iesaldēti arī jebkādi šādu kontu papildinājumi. Šai iestādei ir nekavējoties jāinformē attiecīgā kompetentā iestāde par jebkuru šādu darbību.

Labticīga naudaslīdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikums darīt tos pieejamus, pamatojoties uz to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nedrīkst radīt nekādu atbildību nedz fiziskai personai vai organizācijai, kas to veic, nedz tās pārvaldes institūciju amatpersonām un darbiniekiem, ja vien netiek pierādīts, ka naudaslīdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

Ir aizliegta apzināta un tīša dalība darbībās, kuru mērķis ir apiet noteiktos pasākumus (ceļošanas aizliegums un/vai naudaslīdzekļu iesaldēšana).

Šo regulu piemēro:

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS UN REGULA IR PIEMĒROJAMI?

Lēmums un regula ir piemērojami kopš 2018. gada 16. oktobra.

KONTEKSTS

Kā turpinājums 2018. gada jūnija Eiropadomes secinājumiem, kuros tika aicināts pēc iespējas drīzāk pieņemt jaunu ES ierobežojošu pasākumu režīmu, lai novērstu ķīmisko ieroču izmantošanu un izplatīšanu, 2018. gada 15. oktobrī tika pieņemts jauns ierobežojošu pasākumu (jeb sankciju) režīms.

Pirmās sankcijas saskaņā ar jauno režīmu tika ieviestas 2019. gada janvārī, kā rezultātā tika izdarīti grozījumu lēmumā un regulā (skatīt “Saistītie dokumenti”).

GALVENIE TERMINI

Ķīmiskie ieroči: ķīmiskie ieroči, kā definēts Ķīmisko ieroču konvencijā (CWC), ir, kopumā vai atsevišķi:

a) toksiskās ķimikālijas un to ieguves reakcijas starpprodukti, ja vien to pielietošana nav paredzēta tādiem mērķiem, kurus neaizliedz šī Konvencija, un to tipi un daudzumi atbilst šiem mērķiem;

b) munīcija un ierīces, kuras speciāli izveidotas ar tādu nolūku, lai šīs munīcijas un šo ierīču pielietošanas gadījumā, realizējoties apakšpunktā minēto toksisko ķimikāliju toksiskajām īpašībām, tiktu izraisīta nāve vai cits kaitējums;

c) jebkura iekārta, kura speciāli izveidota ar nolūku pielietot to tiešā sakarā ar apakšpunktā minētās munīcijas un ierīču izmantošanu.

Saimnieciskie resursi: jebkāda veida materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1544 (2018. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (OV L 259, 16.10.2018., 25–30. lpp.)

Padomes Lēmuma (KĀDP) 2018/1544 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Regula (ES) 2018/1542 (2018. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (OV L 259, 16.10.2018., 12–21. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/84 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2018/1542 par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (OV L 18I, 21.1.2019., 1–3. lpp.)

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/86 (2019. gada 21. janvāris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2018/1544 par ierobežojošiem pasākumiem pret ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu (OV L 18l, 21.1.2019., 10–12. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija – Piektā daļa: Savienības ārējā darbība – IV sadaļa: Ierobežojoši pasākumi – 215. pants (bijušais EKL 301. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 144. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 05.04.2019