ES apstiprinājuma un tirgus uzraudzības pasākumi attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2018/858 — mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī regula attiecas uz:

Tipa apstiprināšana un testēšana pirms automobiļa laišanas tirgū

Tirgū esošo automobiļu kontrole

Pārraudzība

Ražotāji

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2020. gada 1. septembra.

KONTEKSTS

ES tipa apstiprinājuma direktīva ir pārveidota par tieši piemērojamu regulu un pastiprināta ar stingrāku regulējumu pēc tam, kad atklājies, ka vairāki ražotāji ir iekļāvuši sistēmas, ar kurām maina to transportlīdzekļu veiktspēju, kas tiek uzrādīta testa procedūrā (pārveidošanas ierīces).

Šī reforma ir daļa no Komisijas plašāka pasākumu kopuma automobiļu nozarē, kā izklāstīts paziņojumā “Eiropa kustībā”.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Tipa apstiprinājums: procedūra, ar ko apstiprinātāja iestāde apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst attiecīgajiem administratīvajiem noteikumiem un tehniskajām prasībām.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1.–218. lpp.)

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. EIROPA KUSTĪBĀ. Ilgtspējīga mobilitāte Eiropai: droša, satīklota un tīra (COM(2018) 293 final, 17.5.2018.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.01.2019