ES un Šveices savstarpējās atzīšanas nolīgums (SAN)

 

KOPSAVILKUMS:

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveici par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu

Lēmums 2002/309/EK, Euratom par septiņu nolīgumu noslēgšanu ar Šveici

KĀDS IR ŠĪ NOLĪGUMA UN LĒMUMA MĒRĶIS?

Savstarpējās atzīšanas nolīguma (SAN)* mērķis ir sekmēt preču tirdzniecību starp Eiropas Kopienu (tagad: ES) un Šveici, novēršot tehniskos šķēršļus. Saskaņā ar divpusējo nolīgumu, ko ES valstis apstiprināja 1999. gada 21. jūnijā, ES un Šveice pieņem atbilstības novērtējumu*, ko tās veic norādītajiem rūpnieciskajiem produktiem. Tas ir visaptverošs nolīgums, kura pamatā ir Šveices un ES tiesību aktu līdzvērtība. Tas aptver atbilstības novērtējumu atzīšanu neatkarīgi no produktu izcelsmes vietas, izņemot 15. nodaļu par zāļu labas ražošanas prakses pārbaudi un partijas sertificēšanu. Šāda veida SAN nolīgumu parasti dēvē par “paplašinātu SAN”. Tomēr Šveices gadījums ir samērā unikāls.

Ar šo lēmumu savstarpējas atzīšanas nolīgumu pieņem kā daļu no septiņu ar Šveici noslēgtu nolīgumu kopuma.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Nolīgums apver šādas ražojumu nozares:

Nolīguma galvenie aspekti:

Šis nolīgums stājās spēkā vienīgi pēc visu septiņu tālāk uzskaitīto, starp ES un Šveici noslēgto nolīgumu ratificēšanas:

KOPŠ KURA LAIKA NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Nolīgums stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā.

KONTEKSTS

1989. gada 21. decembra rezolūcijā ES valdības vienojās par SAN principiem. 1992. gada 21. septembrī tās pilnvaroja Eiropas Komisiju ES vārdā apspriest savstarpējas atzīšanas nolīgumus ar vairākām ārpussavienības valstīm.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Savstarpējās atzīšanas nolīgums: starptautisks nolīgums, saskaņā ar kuru divas vai vairāk valstis atzīst viena otras atbilstības novērtēšanas rezultātus.
Atbilstības novērtējums: procedūra, ar kuru produktam pirms tā laišanas tirgū veic pārbaudes, inspekcijas un sertifikāciju, lai nodrošinātu tā atbilstību attiecīgo tiesību aktu noteikumiem.
Atbilstības novērtēšanas struktūras: iestādes, kas novērtē, vai produkts atbilst attiecīgo normatīvo aktu vai tiesību aktu prasībām.
Norīkotāja iestāde: valsts iestāde, kurai ir juridiska vara norīkot tās pakļautībā esošās atbilstības novērtēšanas struktūras, apturēt to darbību, atcelt norīkojumu vai atcelt atcelšanu.

PAMATDOKUMENTI

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu — Gala akts — Apvienotās deklarācijas — Informācija saistībā ar septiņu nolīgumu ar Šveices Konfederāciju stāšanos spēkā personu brīvas pārvietošanās, aviācijas un sauszemes transporta, publisko iepirkumu, zinātnes un tehnoloģiju sadarbības, savstarpējās atbilstības novērtējumu atzīšanas un lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecības sektoros (OV L 114, 30.4.2002., 369.–429. lpp.)

Nolīguma turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes un attiecībā uz nolīgumu par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību arī komisijas lēmums 2002/309/EK, Euratom (2002. gada 4. aprīlis) par septiņu nolīgumu noslēgšanu ar Šveices Konfederāciju (OV L 114, 30.4.2002., 1.–5. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos — Gala akts — Apvienotās deklarācijas — Informācija saistībā ar septiņu nolīgumu ar Šveices Konfederāciju stāšanos spēkā personu brīvas pārvietošanās, aviācijas un sauszemes transporta, publisko iepirkumu, zinātnes un tehnoloģiju sadarbības, savstarpējās atbilstības novērtējumu atzīšanas un lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecības sektoros (OV L 353, 31.12.2009., 71.–90. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par gaisa transportu — Gala akts — Apvienotās deklarācijas — Informācija saistībā ar septiņu nolīgumu ar Šveices Konfederāciju stāšanos spēkā personu brīvas pārvietošanās, aviācijas un sauszemes transporta, publisko iepirkumu, zinātnes un tehnoloģiju sadarbības, savstarpējās atbilstības novērtējumu atzīšanas un lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecības sektoros (OV L 114, 30.4.2002., 73.–90. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par preču un pasažieru dzelzceļa un autotransporta pārvadājumiem — Gala akts — Apvienotās deklarācijas — Informācija saistībā ar septiņu nolīgumu ar Šveices Konfederāciju stāšanos spēkā personu brīvas pārvietošanās, aviācijas un sauszemes transporta, publisko iepirkumu, zinātnes un tehnoloģiju sadarbības, savstarpējās atbilstības novērtējumu atzīšanas un lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecības sektoros (OV L 114, 30.4.2002., 91.–131. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību — Gala akts — Apvienotās deklarācijas — Informācija saistībā ar septiņu nolīgumu ar Šveices Konfederāciju stāšanos spēkā personu brīvas pārvietošanās, aviācijas un sauszemes transporta, publisko iepirkumu, zinātnes un tehnoloģiju sadarbības, savstarpējās atbilstības novērtējumu atzīšanas un lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecības sektoros (OV L 114, 30.4.2002., 132.–368. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu — Gala akts — Apvienotās deklarācijas — Informācija saistībā ar septiņu nolīgumu ar Šveices Konfederāciju stāšanos spēkā personu brīvas pārvietošanās, aviācijas un sauszemes transporta, publisko iepirkumu, zinātnes un tehnoloģiju sadarbības, savstarpējās atbilstības novērtējumu atzīšanas un lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecības sektoros (OV L 114, 30.4.2002., 369.–429. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par atsevišķiem valsts iepirkuma aspektiem — Gala akts — Apvienotās deklarācijas — Informācija saistībā ar septiņu nolīgumu ar Šveices Konfederāciju stāšanos spēkā personu brīvas pārvietošanās, aviācijas un sauszemes transporta, publisko iepirkumu, zinātnes un tehnoloģiju sadarbības, savstarpējās atbilstības novērtējumu atzīšanas un lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecības sektoros (OV L 114, 30.4.2002., 430.–467. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas raunds (no 1986. gada līdz 1994. gadam) — 1. pielikums — 1A pielikums — Līgums par tehniskajām barjerām tirdzniecībā (PTO un GATT 1994) (OV L 336, 23.12.1994., 86.–99. lpp.)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu — Nobeiguma akts — Kopīgās deklarācijas — Kopienas dalībvalstu un EBTA valstu valdību deklarācijas — Vienošanās — Saskaņotais protokols — Vienas vai vairāku līgumslēdzēju pušu deklarācijas par Eiropas Ekonomikas zonas līgumu (OV L 1, 3.1.1994., 3.–522. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes rezolūcija (1989. gada 21. decembris) par vispārēju pieeju atbilstības novērtējumam (OV C 10, 16.1.1990., 1.–2. lpp.)

Nolīgums starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju — 1. protokols par dažiem izstrādājumiem piemērojamo režīmu — 2. protokols par izstrādājumiem, uz ko attiecas īpašs režīms, lai ņemtu vērā attiecīgo ražojumu sastāvā esošo lauksaimniecības produktu cenu atšķirības — 3. protokols par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājums” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm — 4. protokols par atsevišķiem nosacījumiem attiecībā uz Īriju — 5. protokols par pasākumiem, ko Šveice var piemērot atsevišķu izstrādājumu importam, uz ko attiecas obligāto rezervju veidošanas režīms — Nobeiguma akts — Kopīgās deklarācijas — Vienpusējas deklarācijas (OV L 300, 31.12.1972., 189–280. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.07.2018