2018. gada Eiropas pusgads — konkrētām valstīm adresēti ieteikumi

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes ieteikumi par 2018. gada valstu reformu programmām un ar ko sniedz Padomes atzinumu par 2018. gada stabilitātes vai konverģences programmām

Komisijas paziņojums (COM(2018) 400 final) — 2018. gada Eiropas pusgads — konkrētām valstīm adresēti ieteikumi

KĀDI IR ŠO IETEIKUMU UN PAZIŅOJUMA MĒRĶI?

Konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos un paziņojumā:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Padomes ieteikumos, kas ir adresēti konkrētām ES valstīm, šīs valstis tiek rosinātas pievērsties aspektiem, kas veidos pamatu ilgtspējīgai un iekļaujošai ilgtermiņa izaugsmei. Atsevišķās valstīs joprojām ir jūtamas 2008. gada finanšu krīzes radītās problēmas, un tās ir atbilstīgi jārisina.

Tā kā Eiropas ekonomika kopumā pieaug visstraujākajā tempā kopš krīzes gadiem, un atjaunojas nodarbinātības un investīciju līmeņi, valstīm ir jāizmanto šo labvēlīgo apstākļu radītās priekšrocības, lai padarītu to tautsaimniecības noturīgākas, ja nākotnē tiktu piedzīvota lejupslīde.

Paziņojumā ES valdības tiek mudinātas:

Paziņojumā atzīmēts, ka kopš Eiropas pusgada aizsākuma 2011. gadā vairāk nekā divas trešdaļas konkrētām valstīm paredzēto Komisijas ieteikumu, kuru pamatā ir Komisijas priekšlikums, ir īstenotas, panākot vismaz nelielu progresu.

KONTEKSTS

Komisija katra gada pavasarī publicē konkrētām valstīm adresētus ieteikumus, un Padome tos apspriež un apstiprina vasarā. Šī procedūra veido daļu no Eiropas semestra — ES ikgadēja ekonomikas un sociālās politikas koordinācijas cikla. Tādējādi valstīm tiek dotas norādes par turpmāko 12–18 mēnešu laikā reāli panākamiem mērķiem, pirms attiecīgās valsts pieņem lēmumus par valsts politiku.

Ar šiem ieteikumiem dažādajām valstu situācijām pielāgo ES mēroga prioritātes, kas noteiktas 2017. gada 22. novembrī publicētajā gada izaugsmes pētījumā un ieteikumā par eurozonas ekonomikas politiku, ko ES valdības pieņēma 2018. gada 14. maijā.

PAMATDOKUMENTI

Padomes ieteikumi (2018. gada 13. jūlijs) par katras ES valsts 2018. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par katras ES valsts 2018. gada stabilitātes vai konverģences programmu (OV C 320, 10.9.2018.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai. 2018. gada Eiropas pusgads: konkrētām valstīm adresēti ieteikumi (COM(2018) 400 final, 23.5.2018.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. 2018. gada konverģences ziņojums (COM(2018) 370 final, 23.5.2018.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai par Stabilitātes un izaugsmes paktā paredzētā elastīguma pārskatīšanu (COM(2018) 335 final, 23.5.2018.)

Padomes Ieteikums (2018. gada 14. maijs) par eurozonas ekonomikas politiku (OV C 179, 25.5.2018., 1.–5. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas pārraudzība (COM(2018) 130 final, 13.3.2018.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai. 2018. gada izaugsmes pētījums (COM(2017) 690 final, 22.11.2017.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveide (COM(2017) 250 final, 26.4.2017.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Pirmā daļa — Principi, I sadaļa — Savienības kompetences kategorijas un jomas, 2. pants (OV C 202, 7.6.2016., 50. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Pirmā daļa — Principi, I sadaļa — Savienības kompetences kategorijas un jomas, 5. pants (OV C 202, 7.6.2016., 52. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība — VIII sadaļa — Ekonomikas politika un monetārā politika — 119. pants (bijušais EKL 4. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 96.–97. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība — VIII sadaļa — Ekonomikas politika un monetārā politika — 1. nodaļa — Ekonomikas politika — 121. pants (bijušais EKL 99. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 97.–98. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība — VIII sadaļa — Ekonomikas politika un monetārā politika — 1. nodaļa — Ekonomikas politika — 126. pants (bijušais EKL 104. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 99.-102. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.10.2018