Mazo un vidējo uzņēmumu iniciatīvas īstenošana

 

KOPSAVILKUMS:

Īstenošanas lēmums 2014/660/ES — finansēšanas paraugnolīgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ieguldījumu kopīgajos neierobežoto garantiju un pārvēršanas vērtspapīros finanšu instrumentos par labu maziem un vidējiem uzņēmumiem

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Tās mērķi ir nodrošināt:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Lēmumā ir izklāstīts finansēšanas nolīguma paraugs finansiālajam ieguldījumam:

Noteikumi

Finansēšanas nolīguma parauga noteikumi ir izklāstīti lēmuma pielikumā. Tajā ir ietverti vairāki aspekti, tai skaitā šādi:

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2014. gada 13. septembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Kopīgais neierobežoto garantiju vērtspapīrs: nodrošina neierobežotas portfolio garantijas un paredzēto daļēju kapitāla prasību atvieglojumu bankām, kas veido jaunus aizdevumu portfolio. Tā vietā izdevēji nodot instrumenta priekšrocības mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, pieņemot augstāka riska klientus, samazinot papildu prasības un/vai izcenojumu.
Pārvēršanas vērtspapīri: esošo aizdevumu darījumi. Tā vietā izdevēji skaidri piekrīt uzņemties jaunu ES finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem attiecīgajos reģionos saskaņā ar atbilstības kritērijiem, pēc kādiem ES fondi ieguldīja struktūrā.
Jauns aizņēmuma finansējums: jauni aizdevumi, nomas vai garantijas gala saņēmējiem no finanšu starpnieka ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembrī saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti darbību nolīgumā.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/660/ES (2014. gada 11. Septembris) par finansēšanas paraugnolīgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ieguldījumu kopīgajos neierobežoto garantiju un pārvēršanas vērtspapīros finanšu instrumentos par labu maziem un vidējiem uzņēmumiem (OV L 271, 12.9.2014., 58.–92. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1301/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 289.–302. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1301/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.-2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104.–173. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1287/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 33.–49. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338.–436. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1.–337. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1.–96. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 01.02.2019