Eiropas Savienības atzinumi

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 288. pants

KĀDS IR LESD 288. PANTA MĒRĶIS?

LESD 288. pantā ir uzskaitīti pieci dažādi tiesību aktu veidi, ko var pieņemt ES iestādes. Tie ir: regulas, direktīvas, lēmumi, ieteikumi un atzinumi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atzinumi ir veids, kādā iestāde pauž savu viedokli par ES tiesību akta projektu vai citiem jautājumiem, un tiem nav likuma spēka. Atzinumus var sagatavot visas galvenās ES iestādes (Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome), divas vadošās padomdevējas iestādes — Eiropas Ekonomikas un sociālā komiteja un Reģionu komiteja —, kā arī ES valstu parlamenti.

Atzinumus var sagatavot šādas iestādes:

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, sestā daļa — Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi — I sadaļa — Noteikumi par iestādēm — 2. nodaļa — Savienības tiesību akti, pieņemšanas procedūras un citi noteikumi — 1. iedaļa — Savienības tiesību akti — 288. pants (bijušais EKL 249. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 171.–172. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.03.2018