Cīņa pret terorismu — teroristu noziegumu definīcijas un atbalsts cietušajiem

 

KOPSAVILKUMS

Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir pielāgot ES tiesību aktus, lai cīnītos pret terorismu, ņemot vērā arvien izteiktākos terorisma draudus un ņemot vērā terorisma starptautisko raksturu.

Ar to paredz minimālos noteikumus noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanai šajā jomā.

Ar to arī ievieš terorismā cietušo aizsardzības, atbalsta un palīdzības pasākumus.

Ar to aizstāj Pamatlēmumu 2002/475/TI, kas ir stūrakmens dalībvalstu krimināljustīcijas atbildes rīcībā, lai apkarotu terorismu, un ar to groza vairākas daļas Lēmumā 671/2005/TI par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Teroristu nodarījumu definīcijas

Direktīvā ir iekļauts izsmeļošs saraksts, kurā uzskaitīti smagi noziegumi, kas ES valstīm to tiesību aktos jāklasificē kā teroristu nodarījumi, ja tādi izdarīti vai pastāv to izdarīšanas draudi ar kādu konkrētu teroristu mērķi.

Teroristu mērķi ir jebkādas šādas darbības:

Saistītie nodarījumi

Teroristu nodarījumu sarakstu paplašināti attiecina arī uz šādām darbībām, par kurām ES valstīm jāsoda kā par noziedzīgiem nodarījumiem, pat ja teroristu nodarījums faktiski nav izdarīts:

Vispārējie aspekti

Tie ietver šādus aspektus:

Atbalsts cietušajiem

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

To piemēro kopš 2017. gada 20. aprīļa. ES valstu tiesību aktos tā ir jāiekļauj līdz 2018. gada 8. septembrim.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. marts) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6.–21. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija, I sadaļa — Kopīgi noteikumi — 6. pants (bijušais LES 6. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 19. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā (OV L 127, 29.4.2014., 39.–50. lpp.)

Direktīvas 2014/42/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/40/ES (2013. gada 12. augusts) par uzbrukumiem informācijas sistēmām, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI (OV L 218, 14.8.2013., 8.–14. lpp.)

Padomes Lēmums 671/2005/TI (2005. gada 20. septembris) par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem (OV L 253, 29.9.2005., 22.–24. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3.–7. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.02.2018