Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums parādu piedziņai starp ES valstīm

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 655/2014 — Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir atvieglot parādu piedziņu starp ES valstīm civillietās un komerclietās.

Ar to izveido jaunu procedūru, kas ļauj vienai tiesai vienā ES valstī iesaldēt līdzekļus parādnieka bankas kontā citā ES valstī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ir izveidota Eiropas procedūra, ar kuru kreditors var iegūt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu (EAPO), ar kuru bloķē līdzekļus, ko parādnieks glabā bankas kontā vai kontos citā(-ās) ES valstī(-īs).

Darbības joma

EAPO ir pieejams iedzīvotājiem un uzņēmumiem:

To piemēro finansiāliem prasījumiem civillietās un komerclietās, izņemot šādas jomas:

To nepiemēro arī dažām īpaši aizsargātu bankas kontu kategorijām.

EAPO nav pieejams kreditoriem vai banku kontiem Dānijā un Apvienotajā Karalistē (1).

EAPO iegūšanas procedūra

EAPO atzīšana, izpildāmība un izpilde

Parādnieka aizsardzības pasākumi

Ņemot vērā to, ka parādnieks iepriekš netiek uzklausīts, ir paredzēti konkrēti aizsardzības pasākumi, lai novērstu EAPO ļaunprātīgu izmantošanu:

Veidlapas

Kopumā ir deviņas īpašas EAPO veidlapas. To saturs ir izklāstīts Īstenošanas regulā (ES) 2016/1823.

Vispārējie noteikumi

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula ir piemērojama kopš 2017. gada 18. janvāra, izņemot tās 50. pantu, kas ir piemērojams kopš 2016. gada 18. jūlija. 50. pants attiecas uz informāciju, kas jāsniedz ES valstīm, piemēram, par tiesām, kas norādītas kā kompetentas izdot EAPO (6. panta 4. punkts), un iestādēm, kas ir kompetentas izpildīt EAPO.

KONTEKSTS

Šīs regulas pamatā ir zaļā grāmata par spriedumu izpildes efektivitātes uzlabošanu ES. Šajā zaļajā grāmatā Eiropas Komisija ir aprakstījusi, kā valstu izpildes tiesību normu sadrumstalotība negatīvi ietekmē pārrobežu parādu iekasēšanu ES, un secina, ka praksē kreditors, kas vēlas piedzīt naudas prasījuma summu Eiropā, parasti cenšas to realizēt ar sava parādnieka bankas konta aresta starpniecību un ka šādas procedūras pastāv lielākajā daļā ES valstu.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 655/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās (OV L 189, 27.6.2014., 59.–92. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2016/1823 (2016. gada 10. oktobris), ar kuru nosaka veidlapas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās (OV L 283, 19.10.2016., 1.–48. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 (OV L 324, 10.12.2007., 79.–120. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1393/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Zaļā grāmata par spriedumu izpildes efektivitātes uzlabošanu Eiropas Savienībā: banku kontu arests (COM(2006) 618 galīgā redakcija, 24.10.2006.)

Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (OV L 174, 27.6.2001., 1.–24. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.12.2017(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).