ES statistikas sagatavošana par ilggadīgām kultūrām

 

KOPSAVILKUMS

Regula (ES) Nr. 1337/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par ilggadīgām kultūrām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to ievieš noteikumus par Eiropas statistikas sagatavošanu par ilggadīgām kultūrām*. Piemēram, šādas kultūras ir vīnogulāji, olīvas un augļi, kas aug kokos vai krūmos.

Ar šo tiesību aktu atceļ Regulu (EEK) Nr. 357/79 par statistikas pārskatiem attiecībā uz vīnogulāju stādījumiem un Direktīvu 2001/109/EK par statistiku, kas attiecas uz augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu — kopš šo aktu stāšanās spēkā abās šīs nozarēs ir būtiski mainījušies ražošanas un tirgus apstākļi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo regulu pieņem noteikumus par statistikas sagatavošanu saistībā ar šādām ilggadīgām kultūrām:

ES valstis statistiku par ābelēm, bumbierēm, persiku kokiem un galda vīnogu vīnogulājiem, kas paredzēti rūpnieciskai pārstrādei, sagatavo pēc izvēles.

Statistikai par ilggadīgajām kultūrām jābūt reprezentatīvai attiecībā uz vismaz 95 % no kopējās apstādītās platības, kurā pilnībā vai galvenokārt ražo attiecīgās ilggadīgās kultūras tirgum katrā ES valstī.

ES valstis var izslēgt saimniecības, kuras nesasniedz 0,2 hektāru (ha) slieksni attiecībā uz katru ilggadīgo kultūru un kuras ražo pilnībā vai galvenokārt tirgum katrā ES valstī. Ja šādu saimniecību platība ir mazāka par 5 % no kopējās ar atsevišķo kultūru apstādītās platības, valstis var paaugstināt minēto slieksni, ja tā rezultātā kopējā ar atsevišķo kultūru apstādītā platība nesamazinātos par vairāk nekā papildu 5 %.

ES valstīm, kurās katra atsevišķā kultūra aizņem vismaz 1000 ha, 2012. gadā un pēc tam reizi piecos gados jāsagatavo regulas I pielikumā minētie dati.

ES valstīm, kurās vīnogulāji citām vajadzībām aizņem vismaz 500 ha, 2015. gadā un pēc tam reizi piecos gados jāsagatavo regulas II pielikumā minētie dati.

Ja ES valstis veic izlases apsekojumus, lai iegūtu statistiku par ilggadīgām kultūrām, tām jānodrošina, ka datu variācijas koeficients valsts mērogā nepārsniedz 3 % attiecībā uz katras kultūras apstādīto platību.

Statistika par vīnogulājiem citām vajadzībām (kas nav galda vīnogas) jāsniedz, izmantojot vīna dārzu reģistrā pieejamos datus.

Dati par ilggadīgām kultūrām, kas nav vīnogulāji citām vajadzībām, jāiedala atbilstoši NUTS 1* teritoriālajām vienībām, ja vien šajā regulā nav paredzēts vispārīgāks iedalījums. Dati par vīnogulājiem citām vajadzībām jāiedala atbilstoši NUTS 2 teritoriālajām vienībām.

Visi dati jānosūta Eiropas Komisijai (Eurostat) līdz nākamā gada 30. septembrim pēc pārskata perioda beigām.

Līdz 2018. gada 31. decembrim un pēc tam reizi piecos gados Komisija (Eiropas Komisija) pārskatīs šī tiesību akta īstenošanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2012. gada 1. janvāra. Dažām ES valstīm, kuru statistikas sistēmai bija vajadzīgi plaša mēroga pielāgojumi, varēja piešķirt atkāpi no šīs regulas piemērošanas līdz 2012. gada 31. decembrim, turpinot piemērot Direktīvu 2001/109/EK.

GALVENIE TERMINI

Ilggadīga kultūra: kultūra, ko neaudzē augsekā un kas nav ilggadīgie zālāji; tā aizņem augsni ilgu laiku un dod ražu vairākus gadus.
NUTS: teritoriālo vienību nomenklatūra. NUTS 1 = lielie sociālekonomiskie reģioni, piemēram, Vācijas federālās zemes (Länder), Beļģijas reģioni, Polijas vojevodistes un Rumānijas makroreģioni; NUTS 2 = pamatreģioni reģionālās politikas īstenošanai, piemēram, Beļģijas provinces, Dānijas reģioni, Čehijas apgabali (kraje).

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1337/2011 (2011. gada 13. decembris) attiecībā uz Eiropas statistiku par ilggadīgām kultūrām un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 357/79 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/109/EK (OV L 347, 30.12.2011., 7.–20. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1337/2011 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.03.2018