Bēgļi un bezvalstnieki — kopēji kvalificēšanas standarti

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2011/95/ES — vienoti standarti bēgļu un bezvalstnieku kvalificēšanai un starptautiskai aizsardzībai

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķi ir:

Tādējādi ar šo direktīvu cenšas ierobežot šo personu kustību starp ES valstīm tiesību aktu atšķirību dēļ.

Ar šo direktīvu pārskata un aizstāj Direktīvu 2004/83/EC, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības Tiesas (EST) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai* .

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķis un definīcijas

Pieteikumu novērtēšana

Kvalificēšana bēgļa statusā

Kvalificēšana par personu, kas tiesīga saņemt alternatīvo aizsardzību

“Būtisku kaitējumu”, kas draudētu attiecīgam ārpussavienības valsts pilsonim, ja tas atgrieztos savā izcelsmes valstī — vai attiecībā uz bezvalstnieku — viņa agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valstī, veido:

Bēgļa statusa vai personas, kas tiesīga saņemt alternatīvo aizsardzību, statusa zaudēšana vai izslēgšana no šādu personu loka

Direktīvā ir uzskaitīti:

Starptautiskās aizsardzības saturs

Alternatīvās aizsardzības saņēmēja statuss tiek tuvināts bēgļa statusam, lielā mērā novēršot iespēju, ka ES valstis varētu ierobežot dažu tiesību pieejamību tikai bēgļiem.Starptautiskā aizsardzība, kas jānodrošina uzņēmējai ES valstij, ietver tālāk aprakstītās tiesības:

Valstis, kuras ir ārpus šīs direktīvas darbības jomas

Īrija un Apvienotā Karaliste ir izvēlējušās nepiemērot šo direktīvu, kas tām atļauts saskaņā ar Lisabonas līgumam pievienoto 21. protokolu. Tādēļ šīm valstīm joprojām saistoša ir Direktīva 2004/83/EK.Dānijai nav saistoša ne šī, ne iepriekšējā direktīva, ņemot vērā Lisabonas līgumam pievienoto 22. protokolu par tās nostāju.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Ar Direktīvu 2011/95/ES pārskata un aizstāj Direktīvu 2004/83/EK. Lielākā daļa Direktīvas 2011/95/ES pantu, kas attiecas uz aspektiem, kurus nereglamentēja ar Direktīvu 2004/83/EK, tiek piemēroti kopš 2013. gada 22. decembra. Direktīvas 2011/95/ES jaunie noteikumi bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2013. gada 21. decembrim.

KONTEKSTS

Šī direktīva, ko sauc arī par “Kvalifikācijas direktīvu”, ir viens no galvenajiem kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) instrumentiem; citi šīs sistēmas instrumenti ietver tādus tiesību aktus kā Patvēruma procedūras direktīvu, Uzņemšanas nosacījumu direktīvu, Dublinas regulu un Eurodac regulu. Svarīgi ir arī stiprināt finansiālo solidaritāti, īstenojot regulu, ar kuru izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu. 2016. gadā Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu, ar kuru aizsāka KEPS reformas procesu.

GALVENIE TERMINI

Alternatīvā aizsardzība: starptautiska aizsardzība personām, kuras meklē patvērumu, bet kuras nevar kvalificēt kā bēgļus. Saskaņā ar šo direktīvu tās ir personas, kurām būtu reāls risks ciest “būtisku kaitējumu” (kas definēts šajā tiesību aktā), ja tās atgrieztos savā izcelsmes valstī.
Judikatūra: tiesības, kas izriet no iepriekšēju lietu iznākumiem.
Izraidīšana: bēgļu vai patvēruma meklētāju (personu, kuru bēgļa statuss vēl nav noteikts) piespiešana atgriezties valstī, kur tie, iespējams, tiks pakļauti vajāšanai.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (OV L 337, 20.12.2011., 9.–26. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei — Ceļā uz kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu un labākām iespējām likumīgai nokļūšanai Eiropā (COM(2016) 197 final, 6.4.2016.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 150, 20.5.2014., 168.–194. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60.–95. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 96.–116. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31.–59. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 604/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 180, 29.6.2013., 1.–30. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.01.2018