Statistikas par pesticīdiem sagatavošana

 

KOPSAVILKUMS

Regula (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Statistika attiecas uz:

Datu vākšana, nosūtīšana un apstrāde

ES valstis reizi gadā vāc I pielikumā norādīto pazīmju specifikācijai vajadzīgos datus un reizi piecos gados II pielikumā norādīto pazīmju specifikācijai vajadzīgos datus izmantojot:

ES valstis nosūta Eiropas Komisijai (Eurostat) statistikas rezultātus saskaņā ar plāniem un regulas pielikumos noteikto regularitāti. Datus iesniedz, ievērojot III pielikumā norādīto klasifikāciju un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1264/2014 noteikto tehnisko formātu.

Valstu iestādes un Komisija (Eurostat) konfidenciālus datus izmanto vienīgi statistikas vajadzībām atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu.

Kvalitātes vērtējums

ES valstis iesniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumus par nosūtīto datu kvalitāti. Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto datu kvalitāti.

Īstenošanas pasākumi un komiteja

Ar regulu Komisija tiek pilnvarota pieņemt papildu īstenošanas tiesību aktus. Komisija regulāri pielāgo regulas III pielikumā noteikto ietveramo aktīvo vielu sarakstu un vielu klasifikāciju pa līdzekļu kategorijām un ķīmisko vielu klasēm. Komisijai palīdz un sniedz konsultācijas Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas ir valstu ekspertu komiteja.

Ziņojums

Reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par regulas īstenošanas gaitu. Šajā ziņojumā novērtē nosūtīto datu kvalitāti, datu vākšanas metodes, uzņēmumu, lauku saimniecību un valstu pārvaldes iestāžu slogu un šīs statistikas lietderību regulas mērķu īstenošanā. Pirmo ziņojumu Komisija publicēja 2017. gadā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 30. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1185/2009 (2009. gada 25. novembris) attiecībā uz statistiku par pesticīdiem (OV L 324, 10.12.2009., 1.–22. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1185/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1264/2014 (2014. gada 26. novembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 408/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem saistībā ar datu nosūtīšanas formātu (OV L 341, 27.11.2014., 6.–8. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 656/2011 (2011. gada 7. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem saistībā ar definīcijām un darbīgo vielu sarakstu (OV L 180, 8.7.2011., 3–38. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 408/2011 (2011. gada 27. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem saistībā ar datu nosūtīšanas formātu (OV L 108, 28.4.2011., 21.–22. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem (COM(2017) 109 final, 3.3.2017.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/128/EK (2009. gada 21. oktobris), ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 71.–86. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1.–50. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164.–173. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 27.11.2017