Lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas statistika saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku

 

KOPSAVILKUMS

Regula (EK) Nr. 1165/2008 — lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas statistika

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Joma

Regula attiecas uz statistiku par lauksaimniecības dzīvniekiem:

Tā attiecas arī uz prognozēm par liellopu gaļas, cūkgaļas, aitu un kazu gaļas ražošanu.

Lauksaimniecības dzīvnieku statistika

Aptvērums un kategorijas

ES valstīm ir pienākums apkopot statistiku par to liellopu, cūku, aitu un kazu skaitu, kas atrodas lauku saimniecībās to teritorijā. ES valstis, kas veic izlases apsekojumus, aptver pietiekami daudz lauku saimniecību, lai varētu sniegt rezultātu par vismaz 95 % no kopējās populācijas, kas noteikta pēdējā lauku saimniecību struktūras apsekojumā. Kategorijas, par kurām sagatavo lauksaimniecības dzīvnieku statistiku, ir sniegtas regulas II pielikumā.

Biežums un pārskata periods

Statistiku par aitu un kazu skaitu apkopo vienu reizi gadā, bet statistiku par liellopu un cūku skaitu apkopo divas reizes gadā. Izņēmums ir valstis, kurās noteiktu veidu dzīvnieku populācija nepārsniedz noteiktu robežvērtību. Šādos gadījumos statistiku par aitām un kazām neapkopo, bet statistiku par liellopiem un cūkām apkopo vienu reizi gadā.

Precizitāte

Dalībvalstis, kuras veic izlases apsekojumus, veic vajadzīgos pasākumus, lai vispārinātie valstu apsekojumu rezultāti atbilstu precizitātes prasībām, kuras noteiktas regulas III pielikumā.

Ja valstis izmanto administratīvu avotu, par to iepriekš informē Eiropas Komisiju (Eurostat), sniedzot informāciju par izmantojamo metodiku un datu kvalitāti.

Ja izmanto avotus, kas nav apsekojumi, ir jānodrošina, ka iegūtās informācijas kvalitāte ir vismaz tāda pati kā statistikas apsekojumos gūtās informācijas kvalitāte.

Nosūtīšanas termiņi

Ar regulu nosaka termiņus, līdz kuriem ES valstis nosūta Komisijai provizorisko un galīgo statistiku par lauksaimniecības dzīvniekiem.

Reģionālā statistika

Novembra/decembra statistiku apkopo NUTS 1 un NUTS 2 teritoriālo vienību dalījumā, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1059/2003. Izņēmuma kārtā Vācija un Apvienotā Karaliste (1) to var sniegt tikai NUTS 1 teritoriālo vienību dalījumā. Ja teritoriālajās vienībās kopā ir 5 % vai mazāk no attiecīgās sugas populācijas konkrētajā valstī, tā nav obligāta teritoriālajām vienībām, kurās ir mazāk par:

Kaušanas statistika

Aptvērums un kategorijas

Katra ES valsts apkopo statistiku par tās teritorijā esošajās kautuvēs nokauto liellopu, cūku, aitu, kazu un mājputnu skaitu un kautsvaru, kuru gaļa atzīta par derīgu lietošanai pārtikā. Tā iesniedz arī aprēķinus par kaušanu, ko neveic kautuvēs, lai statistika ietvertu visus tās teritorijā nokautos liellopus, cūkas, aitas, kazas un mājputnus. Statistiku par kaušanu apkopo tādās kategorijās, kā noteikts regulas IV pielikumā.

Biežums un nosūtīšana

Statistiku par kaušanu kautuvēs apkopo katru mēnesi un nosūta Eurostat 60 dienu laikā.

Gaļas ražošanas prognozes

Aptvērums

ES valstis izmanto lauksaimniecības dzīvnieku un kaušanas statistiku un citu pieejamo informāciju, lai veidotu prognozes par to liellopu, cūku, aitu un kazu piedāvājumu. Šo piedāvājumu izsaka kā bruto pašmāju produkciju, ietverot visus nokautos liellopus, cūkas, aitas un kazas, pieskaitot ES iekšējās un ārējās tirdzniecības bilanci ar dzīviem minēto sugu dzīvniekiem. Prognozes veido tādās kategorijās, kā noteikts regulas V pielikumā.

Biežums, pārskata periodi un nosūtīšanas termiņi

Ar regulu nosaka biežumu, pārskata periodus, par kuriem jāsniedz prognozes par noteiktiem dzīvnieku veidiem, un termiņus, līdz kuriem ES valstīm ir jāsniedz gaļas ražošanas prognozes Eurostat.

Vispārējie noteikumi

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Liellops: Bos taurus un Bubalus bubalis sugas lauksaimniecības dzīvnieks, tostarp tāds krustojums kā Beefalo.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1165/2008 (2008. gada 19. novembris) par statistiku lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas jomā, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu Nr. 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK (OV L 321, 1.12.2008., 1.–13. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1165/2008 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1.–41. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.01.2018(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).