Tiešsaistes satura lietošana pāri robežām

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2017/1128 — tiešsaistes satura pakalpojumu pārnesamība visā ES

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt, lai personas, kuras tiešsaistes satura pakalpojumus (piemēram, filmas, sporta pasākumus, e-grāmatas, videospēles un mūziku) abonē savā ES valstī, var šiem pakalpojumiem piekļūt, kamēr tie īslaicīgi uzturas citās ES valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina, ka abonenti, kas apmeklē citu ES valsti, varētu piekļūt to maksas pakalpojumiem tādā pašā veidā kā to dzīvesvietas valstī. Tas var būt video pēc pieprasījuma (piemēram, Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi vai Chili TV), tiešsaistes televīzija (piemēram, Viasat Viaplay, Sky Now TV vai Voyo), mūzikas straumēšanas pakalpojumi (piemēram, Spotify, Deezer vai Google Music) vai tiešsaistes spēļu tirgi (piemēram, Steam vai Origin). Citās ES valstīs jānodrošina pieejamība:

Nav pienākuma nodrošināt līdzīgu kvalitāti, ja vien par to nav panākta vienošanās ar abonementu, taču kvalitāte nedrīkst būt apzināti pasliktināta un abonents pirms pakalpojuma sniegšanas ir jāinformē par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.

Jebkādus pakalpojumus, ko sniedz citās ES valstī, uzskata par tādiem, ko sniedz tikai abonenta dzīvesvietas ES valstī.

Slēdzot līgumu un atjaunojot šādu līgumu, pakalpojumu sniedzējs ar saprātīgiem un efektīviem līdzekļiem pārbauda abonementa dzīvesvietas ES valsti, izmantojot ne vairāk kā divus no šādiem informācijas avotiem:

Pakalpojumu sniedzējam savs pakalpojums nav jādara pieejams citā ES valstī, ja abonents nesniedz informāciju, kas ļauj pārbaudīt tā dzīvesvietas valsti. Personas datu apstrādei jābūt samērīgai tās mērķa sasniegšanai un jāatbilst direktīvām 95/46/EK un 2002/58/EK.

Tiesību turētāji var piešķirt atļauju sniegt savu saturu bez dzīvesvietas ES valsts pārbaudes un var šādu atļauju atsaukt ar noteikumu, ka pakalpojuma sniedzējs tiek savlaicīgi brīdināts. Līgums starp tiesību turētāju un pakalpojumu sniedzēju nedrīkst ierobežot šīs atteikuma tiesības. Nedrīkst ieviest nekādus līguma noteikumus starp abonementu, pakalpojumu sniedzēju vai tiesību turētājiem, kas ir pretrunā šai regulai.

Ja pakalpojums tiek sniegts bez maksas, pakalpojuma sniedzējs var atļaut piekļuvi un izmantošanas iespējas abonementiem, kuri uz laiku uzturas kādā ES valstī, ja to dzīvesvietas ES valsts tiek pārbaudīta saskaņā ar šo regulu.

Eiropas Komisija līdz 2021. gada 2. aprīlim iesniegs ziņojumu, ņemot vērā juridiskās izmaiņas un tehnoloģiju un ekonomikas attīstību, vajadzības gadījumā tam pievienojot likumdošanas priekšlikumu. Ziņojumā tiks novērtēta pārbaudes līdzekļu darbība un vajadzības gadījumā apsvērta nepieciešamība veikt pārskatīšanu, īpašu uzmanību pievēršot regulas ietekmei uz mazajiem uzņēmumiem un personas datu aizsardzību.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Šo regulu piemēro kopš 2018. gada 1. aprīļa.

KONTEKSTS

Iespēja ceļojumos piekļūt tiešsaistes satura pakalpojumiem tiek nodrošināta drīz pēc tam, kad ES patērētāji ir sākuši izmantot priekšrocības, ko sniedz jaunie mobilo tālruņu viesabonēšanas noteikumi, kas ir daļa no ES digitālā vienotā tirgus stratēģijas. Kopš 2017. gada 15. jūnija personas, kuras regulāri ceļo, par mobilā interneta pakalpojumiem maksā vietējās cenās neatkarīgi no tā, kurā ES valstī tie ceļotu, ar nosacījumu, ka tie šos pakalpojumus izmanto godīgi.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1128 (2017. gada 14. jūnijs) par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū (OV L 168, 30.6.2017., 1.–11. lpp.)

Regulas (ES) 2017/1128 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai (COM(2015) 192 final, 6.5.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.02.2018