ES lauksaimniecības un pārtikas aprites noteikumu izpilde

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2017/625 – oficiālās kontroles lauksaimniecības un pārtikas apritē

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lauksaimniecības un pārtikas aprite

Šajā regulā ir ietverti noteikumi par oficiālajām kontrolēm, ko piemēro visiem ar pārtiku un dzīvnieku barību saistītiem uzņēmumiem: no primārajiem ražotājiem līdz mazumtirgotājiem un sabiedriskajiem ēdinātājiem, tostarp augu un dzīvnieku audzētājiem un tirgotājiem.

Darbības joma

Uz riska analīzi pamatota sistēma

Dzīvnieku labturība

Sadarbība starp dalībvalstīm

Pārredzamība

Valstu iestādēm ir jāpublicē ikgadēji ziņojumi.

Finansēšana

Noteikumi par oficiālo kontroļu nodevu aprēķināšanu nodrošinās, ka dalībvalstis pienācīgi finansē savu kontroles sistēmu un ka nodevas nepārsniedz oficiālo kontroļu veikšanas izmaksas.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Attiecībā uz lielāko daļu regulas pantu (piemēram, attiecībā uz darbības jomu, definīcijām, noteikumiem kompetentajām iestādēm, oficiālo kontroļu finansēšanu un kompetento iestāžu veiktajām izpildes darbībām) tā ir piemērojama kopš 2019. gada 14. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula), dokuments attiecas uz EEZ (OV L 95, 7.4.2017., 1.–142. lpp.)

Regulas (ES) 2017/625 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/405 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 atļauts Savienībā ievest noteiktus dzīvniekus un preces, kuri paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 114, 31.3.2021., 118.–150. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/466 (2020. gada 30. marts) par pagaidu pasākumiem ar mērķi ierobežot riskus cilvēka, dzīvnieku un augu veselībai un dzīvnieku labturībai laikā, kad koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 dēļ ir nopietni traucēta dalībvalstu kontroles sistēmu darbība (OV L 98, 31.3.2020., 30.–33. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1014 (2019. gada 12. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos (OV L 165, 21.6.2019., 10.–22. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1012 (2019. gada 12. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina, atkāpjoties no noteikumiem par kontroles punktu nozīmēšanu un no minimālajām prasībām, kas izvirzītas robežkontroles punktiem (OV L 165, 21.6.2019., 4.–7. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1081 (2019. gada 8. marts), ar ko izveido noteikumus par konkrētām apmācības prasībām personālam attiecībā uz noteiktu fizisko kontrolpārbaužu veikšanu robežkontroles punktos (OV L 171, 26.6.2019., 1.–4. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/624 (2019. gada 8. februāris), ar ko paredz konkrētus noteikumus par oficiālo kontroļu veikšanu attiecībā uz gaļas ražošanu un dzīvu gliemeņu ražošanas un pārvietošanas teritorijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 131, 17.5.2019., 1.–17. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/631 (2018. gada 7. februāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, izveidojot Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jomā (OV L 105, 25.4.2018., 1.–2. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/329 (2018. gada 5. marts), ar ko nozīmē Eiropas Savienības dzīvnieku labturības references centru (OV L 63, 6.3.2018., 13.–14. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 652/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK (OV L 189, 27.6.2014., 1.–32. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1.–29. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1.–50. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1.–33. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2009 (2009. gada 24. septembris) par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (OV L 303, 18.11.2009., 1.–30. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 2008/120/EK (2008. gada 18. decembris), ar kuru nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai (Kodificēta versija) (OV L 47, 18.2.2009., 5.–13. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 2008/119/EK (2008. gada 18. decembris), ar ko nosaka obligātos standartus teļu aizsardzībai (Kodificēta versija) (OV L 10, 15.1.2009., 7.–13. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 2007/43/EK (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka obligātos noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai (OV L 182, 12.7.2007., 19.–28. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1.–16. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 (2004. gada 22. decembris) par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV L 3, 5.1.2005., 1.–44. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 1999/74/EK (1999. gada 19. jūlijs), ar ko paredz minimālos standartus dējējvistu aizsardzībai (OV L 203, 3.8.1999., 53.–57. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 98/58/EK (1998. gada 20. jūlijs) par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 221, 8.8.1998., 23.–27. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.10.2021