Drošāks un mazāk piesārņojošs ES kuģu aprīkojums

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šī direktīva palīdz:

Tā paredz papildu nosacījumus, kas valsts iestādēm, kuras atbild par sava karoga kuģu (saskaņā ar starptautiskajām konvencijām) aprīkojuma sertificēšanu, jāievēro, izdodot, apstiprinot vai atjaunojot sertifikātus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Komisija ir pieņēmusi tālāk norādītos deleģētos aktus un īstenošanas aktus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 17. septembra, un ES valstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2016. gada 18. septembrim.

KONTEKSTS

Starptautiskajās kuģošanas drošības konvencijās ir prasīts, lai valstis nodrošinātu, ka to karoga kuģu aprīkojums atbilst konkrētiem projektēšanas, būvniecības un veiktspējas standartiem.

Taču valstīm ir atvēlēta ievērojama rīcības brīvība, kā tieši to panākt. Tā rezultātā drošības līmeņi mēdz būt visai dažādi un var tikt traucēta brīva preču aprite ES teritorijā.

Īstenojot standartizētus ES sertifikācijas noteikumus, šīs problēmas tiek novērstas un vienotais tirgus darbojas tieši tā, kā paredzēts. Turklāt kuģu, kuri kuģo ar ES valsts karogu, apkalpe un pasažieri var būt pārliecināti, ka kuģu aprīkojums, kas apzīmogots ar stūres rata zīmi, ir testēts un sertificēts atbilstoši piemērojamajiem drošības un vides aizsardzības standartiem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/90/ES (2014. gada 23. jūlijs) par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK (OV L 257, 28.8.2014., 146.–185. lpp.)

Direktīvas 2014/90/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1170 (2020. gada 16. jūlijs) par kuģu aprīkojumam piemērojamām projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2019/1397 (OV L 264, 12.8.2020., 1.–269. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/608 (2018. gada 19. aprīlis), ar ko nosaka tehniskos kritērijus kuģu aprīkojuma elektroniskajiem marķējumiem (OV L 101, 20.4.2018., 64.–67. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/414 (2018. gada 9. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES papildina attiecībā uz tādu konkrētu kuģu aprīkojuma vienību identifikāciju, kuru elektroniska marķēšana var dot labumu (OV L 75, 19.3.2018., 3.–17. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.10.2020