Vienots dzelzceļa tīkls Eiropai

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvas 2012/34/ES mērķis ir precizēt juridiskos noteikumus, kas attiecas uz ES dzelzceļa pārvadājumu nozari, nolūkā:

Ar šo direktīvu apvieno un atceļ trīs direktīvas, kas veidoja “pirmo dzelzceļa tiesību aktu paketi”. Tās ir šādas:

Ar Direktīvu (ES) 2016/2370 groza Direktīvu 2012/34/ES attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzlabota kvalitāte, stimulējot konkurenci

Ar Direktīvu 2012/34/ES:

Infrastruktūras pārvaldītāji *

Iekšzemes pasažieru pārvadājumi

Ar grozījumu Direktīvu (ES) 2016/2370 nodrošina, ka visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir vienlīdzīga piekļuve sliežu ceļiem un stacijām. Tomēr ES valstis var ierobežot piekļuves tiesības pasažieru pārvadājumiem starp konkrētu izbraukšanas vietu un konkrētu galamērķi, ja viens vai vairāki pakalpojumu valsts līgumi attiecas uz šo pašu maršrutu. Šādus pašus ierobežojumus var piemērot, ja viens vai vairāki pakalpojumu valsts līgumi attiecas uz alternatīvu maršrutu, ja šo tiesību izmantošana izjauktu attiecīgā līguma vai līgumu ekonomisko līdzsvaru.

Regulatīvā kontrole

Dzelzceļa finansēšana

Kompetentajām valsts iestādēm ir jāsagatavo ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas, kas infrastruktūras pārvaldītājiem sniegtu lielāku stabilitāti, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem un plānojot darbus, un kas ieguldītājiem sniegtu lielāku noteiktību nolūkā mudināt uzņēmumus ieguldīt infrastruktūras modernizācijā. Šīm stratēģijām ir jāaptver vismaz piecu gadu laikposms un jābūt atjaunojamām.

Īstenošanas un deleģēto aktu pieņemšana

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vairākus īstenošanas aktus, ar kuriem papildina Direktīvu 2012/34/ES. Tie attiecas uz šādiem aspektiem:

2017. gadā Komisija pieņēma Deleģēto lēmumu (ES) 2017/2075, ar kuru aizstāj VII pielikumu Direktīvā 2012/34/ES. Tas attiecas uz infrastruktūras jaudas sadales procesa grafiku.

Covid-19 pandēmija

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Infrastruktūras pārvaldītājs: jebkura iestāde vai uzņēmums, kas atbild par dzelzceļa infrastruktūras darbību, uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī dalību tās izstrādē atbilstīgi ES valsts vispārējai dzelzceļa infrastruktūras attīstības un finansēšanas politikai.
Būtiskas funkcijas: lēmumu pieņemšana par:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32.–77. lpp.)

Direktīvas 2012/34/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2020/1429 (2020. gada 7. oktobris), ar ko, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum (OV L 333, 12.10.2020., 1.–5. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/698 (2020. gada 25. maijs), ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu un dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10.–24. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1795 (2018. gada 20. novembris), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES 11. pantā paredzētās ekonomiskā līdzsvara pārbaudes piemērošanas procedūru un kritērijus (OV L 294, 21.11.2018., 5.–14. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2177 (2017. gada 22. novembris) par piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem (OV L 307, 23.11.2017., 1.–13. lpp.)

Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2017/2075 (2017. gada 4. septembris), ar kuru aizstāj VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 295, 14.11.2017., 69.–73. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/545 (2016. gada 7. aprīlis) par procedūrām un kritērijiem, kas saistīti ar pamata vienošanos par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu (OV L 94, 8.4.2016., 1.–11. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1100 (2015. gada 7. jūlijs) par dalībvalstu ziņošanas pienākumu dzelzceļa tirgus uzraudzības ietvaros (OV L 181, 9.7.2015., 1.–26. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/909 (2015. gada 12. jūnijs) par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus (OV L 148, 13.6.2015., 17.–22. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/429 (2015. gada 13. marts), ar ko nosaka kārtību, kas jāievēro, piemērojot maksu par trokšņa ietekmes radītajām izmaksām (OV L 70, 14.3.2015., 36.–42. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/171 (2015. gada 4. februāris) par dažiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanas procedūras aspektiem (OV L 29, 5.2.2015., 3.–10. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/10 (2015. gada 6. janvāris) par kritērijiem pieteikuma iesniedzējiem, kas pieteikušies uz dzelzceļa infrastruktūras jaudu, un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 870/2014 atcelšanu (OV L 3, 7.1.2015., 34.–36. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 869/2014 (2014. gada 11. augusts) par jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem (OV L 239, 12.8.2014., 1.–10. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.01.2021