Radiofrekvenču spektra politikas programma

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido radiofrekvenču spektra* visā Eiropas Savienībā (ES), lai visā ES palīdzētu spektra izmantošanas stratēģiskajā plānošanā attiecībā uz iekšējā tirgus jomām, tostarp elektronisko sakaru, bezvadu platjoslas, mobilo sakaru un “lietu interneta” (Internet of Things — IoT), satiksmes, enerģētikas un audiovizuālās politikas jomās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tā ir piemērojama kopš 2012. gada 10. aprīļa.

KONTEKSTS

Direktīva (ES) 2018/1972 par par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi, ar ko ievieš noteikumus attiecībā uz radiofrekvenču spektra koordinēšanu starp Savienības dalībvalstīm un saskaņo noteikumus šīs jomas pārvaldībai. Tas ietver īpašus noteikumus, lai veicinātu jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū un radiofrekvenču spektra kopīgu izmantošanu. Ar šo direktīvu no 2020. gada 20. decembra atceļ Direktīvu 2002/20/EK un 2002/21/EK.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Radiofrekvenču spektrs: elektromagnētiskā starojuma frekvenču diapazons no 3 Hz līdz 3000 GHz, kas atbilst radioviļņiem. Šīs frekvences darbojas kā Wi-Fi un mobilo tālruņu signālu nesējfrekvences un ir svarīgas transporta, apraides, sabiedrības drošības un aizsardzības sakaru nodrošināšanai.
Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID): tehnoloģijas, kuras izmanto radiofrekvences elektromagnētskos laukus, lai identificētu priekšmetus ar birkām, kad tie nonāk lasītāja tuvumā. Birkas parasti ir elektronisks čips ar antenu, lai nodotu informāciju uz mērierīci (bāzes staciju jeb, vispārīgāk, lasītāju).

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 243/2012/ES (2012. gada 14. marts), ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7.–17. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/785 ( 2019. gada 14. maijs) par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu Savienībā iekārtām, kurās izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju, un Lēmuma 2007/131/EK atcelšanu (OV L 127, 16.5.2019., 23.–33. lpp.)

Lēmuma (ES) 2019/785 turpmāki grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (OV L 321, 17.12.2018., 36.–214. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/899 (2017. gada 17. maijs) par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā (OV L 138, 25.5.2017., 131.–137. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/687 (2016. gada 28. aprīlis) par 694–790 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus, un elastīgai nacionālai izmantošanai (OV L 118, 4.5.2016., 4.–15. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/339 (2016. gada 8. marts) par 2 010–2 025 MHz frekvenču joslas harmonizēšanu portatīvām vai mobilām bezvadu videolīnijām un bezvadu kamerām, ko izmanto programmu gatavošanai un īpašajiem pasākumiem (OV L 63, 10.3.2016., 5.–8. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 (2015. gada 8. maijs) par 1 452–1 492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (OV L 119, 12.5.2015., 27.–31. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/641/ES (2014. gada 1. septembris) par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā (OV L 263, 3.9.2014., 29.–34. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/276/ES (2014. gada 2. maijs) par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3 400–3 800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (OV L 139, 14.5.2014., 18.–25. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par radiofrekvenču spektra politikas programmas īstenošanu (COM(2014) 228 final, 22.4.2014.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/752/ES (2013. gada 11. decembris) par Lēmuma 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu grozījumiem un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu (OV L 334, 13.12.2013., 17.–36. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/654/ES (2013. gada 12. novembris) par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem) (OV L 303, 14.11.2013., 48.–51. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/195/ES (2013. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka praktiskus aspektus, vienotus formātus un metodiku attiecībā uz radiofrekvenču spektra uzskaiti, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 113, 25.4.2013., 18.–21. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/688/ES (2012. gada 5. novembris) par 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (OV L 307, 7.11.2012., 84.–88.lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2007/344/EK (2007. gada 16. maijs) par harmonizētu informācijas pieejamību attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanu Kopienā (OV L 129, 17.5.2007., 67.–70. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.01.2020