Apstākļu radīšana īpaši ātru platjoslas pakalpojumu ieviešanai līdz 2020. gadam

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu.

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido radiofrekvenču spektra* politiku visā Eiropas Savienībā (ES), lai palīdzētu elektronisko sakaru (tai skaitā bezvadu platjoslas, mobilo sakaru un “lietu internetu” (Internet of Things, IoT) stratēģiskajā plānošanā, vienlaikus nodrošinot joslas platumu citiem prioritāriem dienestiem (piemēram, policijai, bruņotajiem spēkiem un avārijas dienestiem).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo politikas dokumentu paredz esošā spektra izmantošanas uzskaiti, nosaka radiofrekvenču spektra politikas programmu (RSPP) un izveido ceļvedi nākotnei. Tajā netiek risināti ar radiofrekvenču spektru saistīti jautājumi tādās politikas jomās kā civilā aizsardzība, vispārējā drošība un aizsardzība, un tas neietekmē ES valstu tiesības izmantot spektru savām drošības vajadzībām.

ES valstis sadarbojas, lai konsekventi piemērotu ES politikas mērķus:

ES ir jānodrošina pietiekams pārklājums un jauda, lai līdz 2020. gadam panāktu vislielāko bezvadu platjoslas ātrumu pasaulē, kas nav mazāks par 30 Mb/s. Tas jo īpaši varētu ietvert:

ES valstīm arī jānodrošina radiofrekvenču pieejamība inovatīvai audiovizuālai satelītpakalpojumu un virszemes apraidei, ja tāda nepārprotami vajadzīga, un šādu konkrētu spektra vajadzību aizsardzība:

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Lēmums ir piemērojams kopš 2012. gada 10. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Radiofrekvenču spektrs: elektromagnētiskā starojuma frekvenču diapazons no 3 Hz līdz 3000 GHz, kas atbilst radioviļņiem. Šīs frekvences darbojas kā Wi-Fi un mobilo tālruņu signālu nesējfrekvences un ir svarīgas transporta, apraides, sabiedrības drošības un aizsardzības sakaru nodrošināšanai.

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID): tehnoloģijas, kuras izmanto radiofrekvences elektromagnētskos laukus, lai identificētu priekšmetus ar birkām, kad tie nonāk lasītāja tuvumā. Birkas parasti ir elektronisks čips ar antenu, lai nodotu informāciju uz mērierīci (bāzes staciju jeb, vispārīgāk, lasītāju).

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 243/2012/ES (2012. gada 14. marts), ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7.–17. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par radiofrekvenču spektra politikas programmas īstenošanu (COM(2014) 228 final, 22.4.2014.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par radiofrekvenču spektra uzskaiti (COM(2014) 536 final, 1.9.2014.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/195/ES (2013. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka praktiskus aspektus, vienotus formātus un metodiku attiecībā uz radiofrekvenču spektra uzskaiti, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 113, 25.4.2013., 18.–21. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/688/ES (2012. gada 5. novembris) par 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (OV L 307, 7.11.2012., 84.–88. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/654/ES (2013. gada 12. novembris) par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem) (OV L 303, 14.11.2013., 48.–51. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/752/ES (2013. gada 11. decembris) par Lēmuma 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu grozījumiem un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu (OV L 334, 13.12.2013., 17.–36. lpp.)

Lēmuma 2013/752/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/276/ES (2014. gada 2. maijs) par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (OV L 139, 14.5.2014., 18.–25. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/641/ES (2014. gada 1. septembris) par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā (OV L 263, 3.9.2014., 29.–34. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/702/ES (2014. gada 7. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2007/131/EK par atļauju Kopienā harmonizēti izmantot radiofrekvenču spektru iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija (OV L 293, 9.10.2014., 48.–56. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 (2015. gada 8. maijs) par 1452–1492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (OV L 119, 12.5.2015., 27.–31. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/339 (2016. gada 8. marts) par 2010–2025 MHz frekvenču joslas harmonizēšanu portatīvām vai mobilām bezvadu videolīnijām un bezvadu kamerām, ko izmanto programmu gatavošanai un īpašajiem pasākumiem (OV L 63, 10.3.2016., 5.–8. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/687 (2016. gada 28. aprīlis) par 694–790 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus, un elastīgai nacionālai izmantošanai (OV L 118, 4.5.2016., 4.–15. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.09.2016