ES un ASV nolīgums par personas datu aizsardzību

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums (ES) 2016/920 par to, lai parakstītu Nolīgumu starp ASV un ES par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem

ES un ASV nolīgums par personas datu aizsardzību, kad personas dati tiek pārsūtīti starp ES un ASV tiesībaizsardzības iestādēm

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA UN NOLĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Aizsardzība

Nolīgums paredz vairākus aizsardzības pasākumus personas datiem, kad ar tiem apmainās policija un krimināltiesu iestādes, t. sk.:

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS UN NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Lēmums ir piemērojams kopš 2016. gada 20. maija. ES un ASV parakstīja nolīgumu 2016. gada 2. jūnijā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Datu subjekts: persona, uz kuru attiecas personas dati.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums (ES) 2016/920 (2016. gada 20. maijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem (OV L 154, 11.6.2016., 1.–2. lpp)

Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem ((OV L 336, 10.12.2016., 3.–13. lpp)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.01.2017