Personas datu aizsardzība (no 2018. gada)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2016/679 — fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīva aprite

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pilsoņu tiesības

GDPR stiprina pastāvošās tiesības, paredz jaunas tiesības un piešķir pilsoņiem lielāku kontroli pār saviem personas datiem. Tās ietver:

Noteikumi uzņēmumiem

GDPR mērķis ir radīt uzņēmējdarbības iespējas un veicināt inovācijas, īstenojot vairākus pasākumus, tostarp:

Pārskatīšana

Eiropas Komisijai jāiesniedz regulas novērtējuma un pārskatīšanas ziņojums līdz 2020. gada 25. maijam.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

GDPR piemēros no 2018. gada 25. maija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.05.2020