ES dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija 2012.-2015. gadam

ES ir pieņēmusi stratēģiju par dzīvnieku labturību, lai novērstu noteikumu trūkumu šajā jomā, uzlabotu dzīvnieku labturības ekonomisko nozīmi uzņēmumiem un veidotu izpratni par augsta dzīvnieku labturības līmeņa nepieciešamību.

ATSAUCES

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Eiropas Savienības Dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.-2015. gadam (COM(2012) 06 final/2, 2012. gada 15. februāris - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

KOPSAVILKUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantā atzīts, ka dzīvnieki ir jutīgas būtnes un prasīts pilnībā ievērot dzīvnieku labturības prasības, nosakot un īstenojot ES politikas jomas.

Lauksaimniecības sistēmu, klimatisko apstākļu un augsnes atšķirības dažādās dalībvalstīs izraisījušas vērā ņemamas grūtības vienoties par ES mēroga noteikumiem par dzīvnieku labturību un vēl jo lielākas grūtības nodrošināt to pareizu un viendabīgu īstenošanu.

Šī neviendabīgā īstenošana, kā arī tiesību aktu nepilnības nozīmē to, ka izturēšanās pret dzīvniekiem Eiropas Savienībā neatbilst vienādiem standartiem, un lauksaimnieki valstīs, kur ir ieviesti stingrāki noteikumi, atrodas neizdevīgā situācijā konkurētspējas ziņā.

ES Dzīvnieku labturības stratēģijas (2012-2015) mērķis ir uzlabot dzīvnieku labturības apstākļus lauku saimniecībās un zooloģiskajos dārzos, kā arī attiecībā uz eksperimentu dzīvniekiem. Tajā paredzēta divpusēja pieeja:

Visaptverošu dzīvnieku labturības tiesību aktu pieņemšana. Ņemot vērā ietekmes novērtējumu, Komisija apsver nepieciešamību pieņemt vienkāršotu tiesisko regulējumu, pamatojoties uz vispusīgu pieeju un galveno uzmanību pievēršot reāliem dzīvnieku labturības rezultātiem. Tajā tiks arī uzsvērta visu iesaistīto pušu (dalībvalstu iestāžu, ar dzīvniekiem strādājošā personāla, lopkopju, mazumtirgotāju u. c.) izglītība un profesionālie standarti.

Komisijas pašreizējo pasākumu stiprināšana. Tie ietver šādus aspektus:

Pēdējā atjaunināšana: 06.02.2014