ES un Krievijas partnerības un sadarbības nolīgums

 

KOPSAVILKUMS:

Partnerības un sadarbības nolīgums starp ES, tās dalībvalstīm un Krievijas Federāciju

KĀDS IR ŠĪ NOLĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Principi

Ļoti svarīgs partnerības elements ir demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošana.

Mērķi

Nolīguma galvenie mērķi ir šādi:

Darbības joma

Nolīgums aptver šādas jomas:

Nolīgumu sākotnēji noslēdza uz 10 gadiem, un to atjauno ik gadu.

2008. gadā tika sāktas sarunas par jaunu ES un Krievijas nolīgumu ar mērķi izveidot visaptverošu sistēmu ES un Krievijas attiecībām. Kaut arī sarunu gaitā tika panākts ievērojams progress, tās tika apturētas 2012. gadā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas stājās spēkā 1997. gada 1. decembrī.

KONTEKSTS

Krievijas loma Ukrainas konfliktā un tās īstenotā nelikumīgā Krimas aneksija ir būtiski ietekmējusi Krievijas attiecības ar ES. Daudzas no nolīgumā ietvertajām darbībām ir apturētas, un ir pieņemtas sankcijas.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Partnerības un sadarbības nolīgums, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses – 1. protokols par ogļu un tērauda kontaktgrupas izveidošanu – 2. protokols par savstarpēju administratīvu palīdzību saistībā ar muitas tiesību aktu pareizu piemērošanu – Nobeiguma akts – Vēstuļu apmaiņa – Parakstīšanas protokols (OV L 327, 28.11.1997., 3.–69. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.10.2016