Apvārsnis 2020: dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (2014.-2020. gads)

Šajā regulā izklāstīti noteikumi par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020 un noteikumi, kas reglamentē rezultātu izmantošanu un izplatīšanu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 (2014.-2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006.

KOPSAVILKUMS

Šī regula reglamentē:

Finansējuma veidi

Tie ir šādi:

Subjekti, kas tiesīgi saņemt dotācijas

Pamatnoteikums ir tāds, ka darbībā var piedalīties ikviens subjekts - gan fiziska, gan juridiska persona (neatkarīgi no tās uzņēmējdarbības vietas) - vai starptautiska organizācija saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem noteikumiem, atbilstošo darba programmu un uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Konkrētāk, minimālie nosacījumi paredz, ka darbībā var piedalīties vismaz trīs atsevišķi subjekti, kuri veic uzņēmējdarbību dažādās ES valstīs vai asociētajās valstīs, lai gan var tikt piemērotas arī atkāpes vai papildu nosacījumi.

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

Priekšlikumus principā var iesniegt pēc tam, kad ir publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kurā norādīts laiks un termiņš, līdz kuram pieteikumu iesniedzējus informē par novērtējuma rezultātiem un indikatīvo datumu, kad tiks parakstīti dotāciju nolīgumi (kopējais piešķiršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 8 mēnešus no pēdējās dienas, kad var iesniegt priekšlikumus, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus). Uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus ir iespējams izsludināt un projektus ir iespējams finansēt arī kopīgi ar ārpussavienības valstīm vai starptautiskām organizācijām prioritārās kopīgu interešu un paredzama savstarpēja ieguvuma jomās, ja pastāv skaidra pievienotā vērtība Eiropas Savienībai. Turklāt ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti saskaņā ar īpašo MVU instrumentu, īpašs atbalsts tiek sniegts MVU.

Priekšlikumu novērtēšana

Neatkarīgi eksperti, kuri pārstāv galvenokārt pētniecības un akadēmiskās aprindas, vērtē iesniegtos priekšlikumus pēc to izcilības, ietekmes un īstenošanas kvalitātes un efektivitātes. Viņi izveido priekšlikumu sarindojumu, pēc kura veic atlasi. Vērtēšanas komisijām jābūt ļoti daudzveidīgām no prasmju, pieredzes un zināšanu, kā arī valstspiederības un dzimumu viedokļa. Komisija sistemātiski pārskata priekšlikumus, kuri rada ar ētiku saistītus jautājumus.

Dotāciju nolīgums un īstenošana

Finansējuma piešķiršanai izraudzītie dalībnieki noslēdz dotāciju nolīgumu, kurā noteiktas katras puses tiesības un pienākumi. Visu saraksti ar dalībniekiem, tostarp dotāciju līguma noslēgšanu, veic ar elektroniskas apmaiņas sistēmas starpniecību, kuru izveidojusi Komisija vai attiecīgā finansēšanas struktūra.

Dalībnieki īsteno darbības atbilstoši dotāciju nolīgumam, izmantojot atbilstošus resursus un līdzekļus, tostarp vajadzības gadījumā pieaicinot trešās personas un apakšuzņēmējus. Konsorcija gadījumā vienu tā dalībnieku ieceļ par koordinatoru un galveno kontaktpersonu starp konsorciju un Komisiju.

Darbību finansēšana

Regula paredz, ka dotāciju gadījumā finansējums nedrīkst pārsniegt kopējās atbilstīgās izmaksas, no kurām atskaitīti darbības ieņēmumi, kā noteikts ES Finanšu regulā (126. pants). ES ieguldījums var būt dažāds un var sasniegt pat 70-100 % no kopējām atbilstīgajām izmaksām.

Rezultātu izmantošana

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš ES valstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1290/2013

23.12.2013.

-

OV L 347, 20.12.2013., 81.-103. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu Apvārsnis 2020 (2014.-2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104.-173. lpp.).

Padomes Lēmums (2013. gada 3. decembris), ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu Apvārsnis 2020 (2014.-2020. gads), un atceļ Lēmumus 2006/971/EK, 2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK un 2006/975/EK (2013/743/ES) (OV L 347, 20.12.2013., 965.-1041. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 25.06.2014