Eiropas Reģionālās attīstības fonds (2014.-2020. g.)

Ar šo regulu nosaka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenošanas principus, noteikumus un standartus un ERAF investīciju piemērošanas jomu attiecībā uz izaugsmi un nodarbinātību, un teritoriālo sadarbību laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1301/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006.

KOPSAVILKUMS

Vispārējie mērķi

ERAF mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) harmonisku, līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, koriģējot atšķirības starp ES reģionu attīstības līmeņiem.

ERAF sniegs īpašu atbalstu, lai risinātu dabas apstākļu dēļ mazāk attīstīto reģionu (salu, kalnu reģioni un reti apdzīvoti reģioni) un tālāko reģionu problēmas, ko rada to attālinātība.

Atbilstība

Atbalstu ir tiesīgi saņemt visu dalībvalstu reģioni, bet sniegtais atbalsts ir atkarīgs no ES prioritātēm un reģionu veidiem.

Galvenās tēmas

ERAF investīcijas būs koncentrētas četrās pamata jomās:

inovācijas un pētniecība;

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT);

atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);

zemu oglekļa emisiju ekonomikas veicināšana.

Investīciju veidi

Investīcijas MVU, lai radītu un saglabātu ilgtspējīgas darbavietas.

Investīcijas visu veidu uzņēmumos inovāciju un pētniecības jomā, zemu oglekļa emisiju ekonomikā, kā arī IKT, kur iesaistīti MVU.

Investīcijas infrastruktūrā, ar kuras palīdzību sniedz pamatpakalpojumus enerģētikas, vides, transporta un IKT jomā, kā arī investīcijas sociālajā, veselības un izglītības infrastruktūrā.

Investīcijas iekšējā potenciāla attīstībā.

Kopējais budžets

Laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam paredzētais budžets ir vairāk nekā EUR 185 miljardi.

Politikas un budžeta prioritātes

Četras iepriekš minētās tēmas ir ļoti nozīmīgas ERAF finansējuma piešķiršanā, kas atšķirsies atkarībā no reģiona kategorijas.

Reģionus klasificē pēc to IKP, kas izteikts kā procentuāla daļa no ES vidējā IKP:

Attīstītākie reģioni: IKP lielāks par 90 %.

Pārejas reģioni: IKP 75-90 %.

Mazāk attīstītie reģioni: IKP mazāks par 75 %.

Attīstītākajos reģionos (pārejas reģionos) (mazāk attīstītajos reģionos) vismaz 80 % (60 %) (50 %) no kopējiem ERAF līdzekļiem katrā valstī piešķir diviem vai vairākiem no 4 minētajiem tematiskajiem mērķiem, proti inovācijām un pētniecībai, MVU, IKT un zemu oglekļa emisiju ekonomikai; ņemot vērā tās nozīmīgumu, vismaz 20 % (15 %) (12 %) no kopējiem ERAF līdzekļiem katrā valstī piešķir tieši zemu oglekļa emisiju ekonomikas projektiem.

Vismaz 5 % ERAF līdzekļu ir rezervēti ilgtspējīgai pilsētu attīstībai. ES līmenī ir jāizveido pilsētu attīstības tīkls, lai veicinātu tīklu veidošanu un pieredzes apmaiņu par ilgtspējīgu pilsētu attīstību.

Īstenošana

ERAF īsteno valsts līmenī ar 7 gadu programmām kā daļu no partnerības nolīguma ar ES, kas ietver piecus Eiropas Strukturālos un investīciju (ESI) fondus: ERAF, Eiropas Sociālo fondu (ESF), Kohēzijas fondu, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA). Šo nolīgumu sagatavo dalībvalsts, iesaistot partnerus, kuri pārstāv reģionālās un vietējās publiskās iestādes, kā arī plašu sociālo, ekonomisko, vides un citu interešu loku.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1301/2013

21.12.2013.

-

OV L 347, 20.12.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 18. februāris), kurā 2014. līdz 2020. gadam noteikts to reģionu saraksts, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda, un to dalībvalstu saraksts, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda (2014/99/ES) (Oficiālais Vēstnesis L 50, 20.2.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 12.05.2014