Kohēzijas fonds (2014.-2020. g.)

Šī regula nosaka ES Kohēzijas fonda mērķus finansēšanas periodā 2014.-2020. gadam. Kohēzijas fonds ir viens no ES finanšu instrumentiem, kuru mērķis ir samazināt atšķirības starp dažādu reģionu attīstības līmeņiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1300/2013 (2013. gada 17. decembris) par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006.

KOPSAVILKUMS

Kohēzijas fonds sniedz atbalstu trūcīgākajiem ES reģioniem ar mērķi sekmēt izaugsmi, nodarbinātību un ilgtspējīgu attīstību. Dalībvalstis, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no ES vidējā līmeņa, ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda. Kohēzijas fonda ieguldījumu maksimālais apjoms publiskajos izdevumos dalībvalstīs ir 85 %.

Darbības jomas

Kohēzijas fonds līdzfinansē darbības ar mērķi:

attīstīt Eiropas transporta tīklus;

palīdzēt sasniegt ES mērķus vides jomā, t. i., energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas veicināšana un atbalsts ilgtspējīga transporta projektiem, kas neietilpst Eiropas transporta tīklos;

sniegt tehnisko palīdzību.

Ieguldījumu prioritātes ietver projektus, kas veicina:

zemu oglekļa emisiju ekonomiku;

pielāgošanos klimata pārmaiņām un riska novēršanu un pārvaldību;

vides saglabāšanu un aizsardzību;

ilgtspējīgu transportu un sastrēgumu novēršanu.

Finansēšanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam kopumā būs pieejami EUR 10 miljardi, lai līdzfinansētu transporta infrastruktūras projektus ar Eiropas pievienoto vērtību, kā paredzēts Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta regulā (Nr. 1316/2013).

Atbilstīgie izdevumi

Atbilstību nosaka valsts līmenī. Tomēr šādus izdevumu veidus uzskata par neatbilstīgiem Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai:

atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana vai celtniecība;

investīcijas, lai panāktu tādu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, ko rada darbības, uz kurām attiecas Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ETS);

investīcijas mājokļos, ja vien tās nav saistītas ar energoefektivitātes vai atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu;

tabakas ražošana, pārstrāde un tirgvedība;

palīdzība grūtībās nonākušiem uzņēmumiem;

investīcijas lidostu infrastruktūrā, ja vien tās nav saistītas ar vides aizsardzību vai papildinātas ar investīcijām, kas nepieciešamas, lai mazinātu to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Šī regula ir jāpārskata līdz 2020. gada 31. decembrim.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1300/2013

21.12.2013.

-

OV L 347, 20.12.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/99/ES (2014. gada 18. februāris), kurā 2014. līdz 2020. gadam noteikts to reģionu saraksts, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda, un to dalībvalstu saraksts, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda (OV L 50, 20.2.2014.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013.).

Pēdējā atjaunināšana: 17.04.2014