Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūras regula

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 468/2014 — ES mehānisms banku uzraudzībai (VUM pamatregula)

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

VUM ir viens no diviem ES banku savienības* pīlāriem. Otrs ir vienotais noregulējuma mehānisms* (VNM).

Šī regula papildina Regulu (ES) Nr. 1024/2013, kas pazīstama kā VUM regula, ar kuru VUM tika izveidots. VUM ietilpst ECB un ES dalībvalstu kompetentās iestādes (VKI).

Piemērošanas joma: šī regula aptver gan praktisko sadarbības kārtību starp ECB un VKI, gan detalizētus noteikumus par organizāciju, administratīvajām procedūrām un sankcijām, tai skaitā:

Svarīga VUM pamatregulas daļa ir metodoloģija uzraudzītās iestādes novērtēšanai un atkārtotai pārbaudei un tās klasificēšanai kā nozīmīgai vai mazāk nozīmīgai, kā arī atbilstoši šādam novērtējumam piemērojamā kārtība.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2014. gada 15. maijā.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

* Vienotais uzraudzības mehānisms: ES banku uzraudzības sistēma, ko veido ECB un valstu kompetentās iestādes (VKI). Tas ECB piešķir uzraudzības pilnvaras pār bankām, kas darbojas ES valstīs, kuras piedalās VUM.

* ES banku savienība: šī savienība tika izveidota pēc 2008. gada finanšu krīzes, lai stiprinātu ES banku uzraudzību.

* Vienotais noregulējuma mehānisms: ES sistēma efektīvam darbam ar grūtībās nonākušām bankām.

* Nacionālās norīkotās iestādes: attiecīgās iestādes, kuras ieceltas katrā ES valstī un kas sadarbojas ar ECB, lai īstenotu VUM regulu. Bieži vien tās ir valstu centrālās bankas, taču tās arī var būt valstu finanšu uzraudzības iestādes.

AKTS

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1.–50. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.04.2020