Tipa apstiprinājuma un tirgus uzraudzības prasības motocikliem, mopēdiem un kvadricikliem Eiropā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 168/2013 — divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšana un tirgus uzraudzība

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Apstiprinātājiestādes un tirgus uzraudzības iestādes

ES valstis nozīmē:

Tipa apstiprinājums

Tipa apstiprinājuma prasības attiecas uz (transportlīdzekļu) izgatavotājiem, apstiprinātājiestādēm un iesaistītajiem tehniskajiem dienestiem (piemēram, apskašu veikšanas iestādēm). Ja transportlīdzeklis atbilst visaptverošām prasībām, šo transportlīdzekļu tipu drīkst tirgot ES tirgū.

Izgatavotājiem ir pienākums kopā ar katru transportlīdzekli izsniegt atbilstības sertifikātu, kas ļauj īpašniekam reģistrēt transportlīdzekli.

Funkcionālā drošuma prasības

Ar regulu nosaka šādas drošuma prasības:

Vides prasības

Lai saņemtu tipa apstiprinājumu, L kategorijas transportlīdzeklim ir jāatbilst astoņu dažādu veidu testiem, piemēram, saistībā ar iztvaikošanas emisijām (degvielas iztvaikojumi), piesārņojuma kontroles iekārtām, energoefektivitāti un troksni.

Regula nosaka vides prasības emisiju samazināšanai 2 posmos. Pirmais posms (Euro 4) ir obligāts jauniem transportlīdzekļu tipiem no 2016. gada 1. janvāra. Otrais posms (Euro 5) stāsies spēkā no 2020. gada, ļaujot izgatavotājiem un piegādātajiem plānot savu darbību vidējā termiņā. Euro 5 posma īstenošanas iespējamība būs jāapstiprina 2016. gadā ar pētījumu par tā iespējamo ietekmi uz vidi.

Izgatavotāju, to pārstāvju, importētāju un izplatītāju pienākumi

Regulā ir izklāstīti piegādes ķēdē iesaistīto pušu pienākumi:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2016. gada 1. janvāra.

Taču sākot ar 2014. gada 11. septembri, izgatavotājs drīkst brīvprātīgi pieprasīt transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 168/2013. Pamatdirektīvu 2002/24/EK atcels no 2016. gada 1. janvāra. Pēc tam Regula (ES) Nr. 168/2013 un tās deleģētie un īstenošanas tiesību akti kļūs obligāti.

KONTEKSTS

Lai samazinātu transporta radīto piesārņojumu un uzlabotu jaunu L kategorijas transportlīdzekļu funkcionālo drošumu, ES 2013. gadā pieņēma jaunu tiesību aktu, lai no 2016. gada 1. janvāra aizstātu Direktīvu 2002/24/EK. Pie L kategorijas transportlīdzekļiem pieder vieglie pašgājēji transportlīdzekļi, tai skaitā pašgājēji divriteņi, divu un trīs riteņu mopēdi, motocikli (ar blakusvāģi un bez blakusvāģa), tricikli un kvadricikli.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 168/2013 (2013. gada 15. janvāris) par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (OV L 60, 2.3.2013., 52.–128. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 168/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 901/2014 (2014. gada 18. jūlijs), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai (OV L 249, 22.8.2014., 1.–202. lpp.)

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 3/2014 (2013. gada 24. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai (OV L 7, 10.1.2014., 1.–12. lpp.). Sk. konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 44/2014 (2013. gada 21. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukcijas un vispārīgajām prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai (OV L 25, 28.1.2014., 1.–102. lpp.)

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 134/2014 (2013. gada 16. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju un groza tās V pielikumu (OV L 53, 21.2.2014., 1.–10. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.06.2016