Drošāki automobiļi — drošības jostas un bērnu ierobežotājsistēmas

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 661/2009: tipa apstiprināšana attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, piekabju un sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Kopumā pirms jebkādu mehānisko transportlīdzekļu detaļu un sastāvdaļu laišanas ES tirgū attiecībā uz tām jāiegūst tipa apstiprinājums*.

Tas attiecas arī uz drošības jostām un bērnu ierobežotājsistēmām.

Šādi tiek nodrošināts, ka drošības jostu un bērnu ierobežotājsistēmu ražotāji visā ES ievēro vienādus drošības standartus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ražotājiem jānodrošina, ka visus jaunos transportlīdzekļus projektē, būvē un montē tā, lai samazinātu ievainojumu risku transportlīdzekļa pasažieriem un citiem satiksmes dalībniekiem.

Tas attiecas uz transportlīdzekļu sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēram:

drošības jostām un

ISOFIXstiprinājumu sistēmām un iebūvētām bērnu aizsargsistēmām. ISOFIX ir Starptautiskās standartizācijas organizācijas standarts bērnu autosēdekļu stiprinājumu sistēmām.

Uzstādīšanas prasības drošības jostām un bērnu ierobežotājsistēmām ir reglamentētas noteikumos par transportlīdzekļu tehnisko saskaņošanu visā pasaulē, ko sagatavojusi ANO/EEK (ANO Eiropas Ekonomikas komisija):

Noteikumi Nr. 16 (drošības jostas, ierobežotājsistēmas, bērnu ierobežotājsistēmas un ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas)

Noteikumi Nr. 44 (bērnu ierobežotājsistēmas)

Noteikumi Nr. 129 (uzlabotās bērnu ierobežotājsistēmas — ECRS).

Ražotājiem ir jāpierāda, ka drošības jostas un bērnu ierobežotājsistēmas atbilst šiem ANO/EEK noteikumiem. Ja šie ražojumi atbilst šiem noteikumiem, tos uzskata par atbilstošiem šai regulai un tādējādi tiem var piešķirt EK tipa apstiprinājumu.

Regulā izklāstītie noteikumi un procedūras tika grozītas 2015. gadā ar Komisijas Regulu (ES) 2015/166.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta tehniskajai saskaņošanai.

ATSLĒGVĀRDI

* Tipa apstiprinājums: tas nozīmē, ka ir veiktas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka ir ievērotas attiecīgās regulatīvās, tehniskās un drošības prasības.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 661/2009

20.8.2009.

OV L 200, 31.7.2009., 1.–24. lpp.

Regulas (EK) Nr. 661/2009 turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 16 — Vienoti noteikumi par apstiprinājumiem: I. drošības jostām, ierobežotājsistēmām, bērnu ierobežotājsistēmām un ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmām — II. ar drošības jostām, drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmām, ierobežotājsistēmām, bērnu ierobežotājsistēmām un ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmām aprīkotiem transportlīdzekļiem (OV L 233, 9.9.2011., 1.–94. lpp.)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 44 — Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu pasažieru bērnu ierobežotājierīču apstiprināšanu (“bērnu ierobežotājsistēmas”) (OV L 330, 16.12.2005., 56.–157. lpp.)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 129 — Vienoti noteikumi par mehāniskajos transportlīdzekļos izmantotu uzlabotu bērnu ierobežotājsistēmu (ECRS) apstiprināšanu (OV L 97, 29.3.2014., 21.–128. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.10.2015