Transportlīdzekļu eZvana sistēma — tipa apstiprinājums

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šo regulu piemēro:

Ražotāju pienākumi

Visiem jaunajiem iepriekš minēto transportlīdzekļu tipiem ir:

Tehniskās prasības un testa procedūras

Izmantojot deleģēto aktu, Eiropas Komisija pieņēma Deleģēto regulu (ES) 2017/79. Ar minēto regulu papildina un groza Regulu (ES) 2015/758, nosakot sīki izstrādātas tehniskās prasības un testa procedūras EK tipa apstiprinājumam mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, atsevišķām tehniskām vienībām un sastāvdaļām.

Privātums un datu aizsardzība

Personas datu apstrādei, ko veic ar eZvana sistēmas palīdzību, ir jāatbilst ES datu aizsardzības un privātuma noteikumiem (skatīt kopsavilkumu). Regulā ir paredzēti arī vairāki īpaši noteikumi, tostarp šādi:

Kopš 2018. gada 31. marta tipa apstiprinājums ES tiek piešķirts tikai tiem transportlīdzekļiem un eZvana sistēmām, kas atbilst šīs regulas noteikumiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

2. panta 2. punkts, 5. panta 8. un 9. punkts, 6. panta 12. un 13. punkts un 8., 9., 10. un 12. pants ir piemērojami kopš 2015. gada 8. jūnija — datuma, līdz kuram Komisijai attiecīgā gadījumā bija jāpieņem tiesību akti, izmantojot deleģētos vai īstenošanas aktus. Pārējie panti ir piemērojami kopš 2008. gada 31. marta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Tipa apstiprinājums: tas norāda, ka ir veiktas pārbaudes attiecīgo regulatīvo, tehnisko un drošības prasību ievērošanai.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/758 (2015. gada 29. aprīlis) par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77.–89. lpp.)

Regulas (ES) 2015/758 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par vienotā Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numura “112” ieviešanas efektivitāti (COM(2020) 808 final, 15.12.2020.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.05.2021